VN-SenJin

Playlist nhạc để làm việc của tôi (Spotify):


Giới thiệu:

  • Tính cách?               | Thái độ là trên hết.
  • Khai cuộc ưa thích? | Caro-Kann.
  • Lối chơi?                  | Cân bằng giữa công và thủ.
  • Mục tiêu?                 | Đạt 2000 rating Rapid và 3300 rating Puzzle. (Tạm hoãn)
  • Hâm mộ GM nào?   | Mikhail Tal và Anish Giri.
  • Hiện tại: Hard lên lại 1700 elo cờ Hằng ngày

He said: "One day, you'll leave this world behind. So live a life you will remember"