The Peshka Club Open Seek

The Peshka Club 1 gediş/10 dəqiqə Play as: Təsadüfi
Komanda Ölçüsü: İstənilən Min. Games: 2000

😊😊😊😀😀😀😁😁😁

Vote chess match

The Peshka Club 1 gediş/10 dəqiqə Play as: Təsadüfi
Komanda Ölçüsü: İstənilən Min. Games: 100000

Какаем

Chess winner Pro 1 gediş/7 gün Play as: Ağ
Komanda Ölçüsü: İstənilən Min. Games: 999

Пппа

Typewriter44 12 hour open seek #10

AA typewriter44 - One player vote chess 1 gediş/12 saat Play as: Təsadüfi
Komanda Ölçüsü: Large (51-250 members)

Second Vote Chess Game :)

Bugatti 1 gediş/1 gün Play as: Təsadüfi
Komanda Ölçüsü: Small (< 20 members)

I would like to get our club to start vote chess games against other small clubs.

Ukraine loves chess Open Seek

Ukraine loves chess 1 gediş/1 gün Play as: Təsadüfi
Komanda Ölçüsü: Small (< 20 members)

King Leondegrance

1 Nf3_c4 Reti 1 gediş/3 gün Play as: Ağ
Komanda Ölçüsü: İstənilən Min. Games: 5

Please do not accept this challenge unless you have a team. We will not play Vote Chess against an individual unless you are titled. If you are titled we will be glad to play you.

Apple

team brisbane 1 gediş/3 gün Play as: Ağ
Komanda Ölçüsü: Small (< 20 members) Min. Games: 3

Smith Morra is alive!

1. e4 c5 2.d4 --- Smith-Morra Gambit 1 gediş/3 gün Play as: Ağ
Komanda Ölçüsü: Large (51-250 members)

erstes spiel

Chess Noobs 1 gediş/7 gün Play as: Qaralar
Komanda Ölçüsü: İstənilən

960 Vote Chess #11

960 Physics 1st, Chess 2nd 1 gediş/1 gün Play as: Qaralar
Komanda Ölçüsü: İstənilən

We are a small group, please be small too and want a few moves in a 960, vote, white , 1 move per day game.