x
Shakki - pelaa ja opi

Chess.com

ILMAINEN - Google Playssa

ILMAINEN - Win Phone Storessa

NÄYTÄ
ShaoniHiya

ShaoniHiya

Annabeth Chase - Daughter of Athena

Camp Half Blood, Long Island, New York, Intia
Liittynyt
13.1.2018
Viimeksi täällä
Paikalla nyt
Katselukertoja
6 093
Seuraajat
97
Pisteet
16 226
Kannatusjäsen 26.1.2018 alkaen

something to all bullies out there:

Bᴜʟʟʏɪɴɢ? Tʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴏ ᴄᴏᴏʟ? -Tʜᴇ ɢɪʀʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ғᴀᴛ?... Sʜᴇ ɪs ᴏɴ A Diet. -Tʜᴇ ɢɪRʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᴜɢʟʏ?... Sʜᴇ sᴘᴇɴᴅs ʜᴏᴜʀs ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ ᴏɴ ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. -Tʜᴇ ʙᴏʏ ʏᴏᴜ ᴛRɪPpEd Hᴇ ɪs ᴀʙᴜsᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴀᴛ ʜᴏᴍᴇ. -Sᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ᴜɢʟʏ sᴄᴀʀs?... Hᴇ ғᴏᴜɢʜᴛ ғᴏʀ ʜɪs ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. -Tʜᴀᴛ ɢᴜʏ ʏOᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... Hɪs ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪs ᴅʏɪɴɢ. -Tʜᴀᴛ ᴋɪᴅ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴍᴀᴅᴇ ғᴜɴ ᴏғ ғᴏʀ ʙᴇɪɴɢ ʙᴀʟᴅ?...Hᴇ ʜᴀs ᴄᴀɴᴄᴇʀ. -Pᴜᴛ ᴛʜɪs ᴀs ʏᴏᴜʀ sᴛᴀᴛᴜs ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ʙᴜʟʟʏɪɴɢ. I ʙᴇᴛ ᴍᴏsᴛ  ᴏғ ʏᴏᴜ ᴡᴏɴᴛ ʀᴇ-ᴘᴏsᴛ , ʙᴜᴛ I'ᴍ sᴜʀᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴡɪʟʟ.

 I play in the Not-So Pro Chess League for RAR. 

I am an admin in the following clubs. It'd be really nice if you could take some time out to join them:

Ultra Bullet Chess League - Who wants some 10-30 sec chess?

The bullet league - A club originally started by @pranay_p and then the responsibility was handed over to me. So make sure you join!

I am not accepting daily challenges and club invites. So please don't send any. I'll probably accept all live challenges; if you're lower rated then I'll only play unrated.

1ce338fe-61fe-11e9-9290-491b27b73e7a

https://www.chesspersonality.com/type/technician

Friends( or enemies) I know in real life (includes only those I've met): @Anvita712, @Tanishdps20, @XxTheGreatFalconxX, @IA2005, @u81, @anuragchatterjee, @Ritobroto21, @arnavaggarwal2011, @kabir4167, @KhyatiCon, @Garv1008, @VishvasChopra, @mehuljainggn, @advika_11, @puchu123,@rounakguharoy,@anutoshmukherjee,and @srinjoyrenaissance

Friends(or enemies) whose real life identities are well known to me( these people exist): @manudavid, @rpragchess, @rapidking1234, @MiddleGamerUmesh, @KoustavChatterjee1, @GHANDEEVAM2003, @SlytherinsHeir945, @hermione654, @flyinggmachine,  and @sachita1858.

It helps me keep track. Either you're in these lists or I know you quite well online if you are in my friend list.

Former two-time U11 State Champion and two-time U13 State Champion(No, all the players in my state don't suck, thanks for asking).

Ei pelejä käynnissä

Paikalla nyt