Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
73 / 158 / 8
30.5% 66.1% 3.3%
31% 4896
#2
14 / 12 / 3
48.3% 41.4% 10.3%
48% 247
#3
0 / 2 / 0
0% 100% 0%
0% 0