kb177null

Link do mojej pozaszachowej działalności, choć niekoniecznie, bo motywy szachowe trafiają się w recenzowanych książkach ( język polski) Link to my field activity, though not necessarily, because chess motifs get in peer-reviewed books (Polish language): http://kb17777.blogspot.com/