خاوران
این گروه مطعلق به شطرنجبازان شرق ایران است در این گروه دوستان خوبی از شرق ایران پیدا خواهید کرد مسابقات زیادی برگزار خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد به شما کمک کنیم تا شما در شطرنج بهتر شوید حتی اگراز شرق ایران هم نیستی باز هم می تونی بیای تو این گروه چون می خواهیم با هم پله های موفقیت را بپیماییم تا به برترین درجات برسیم .