این گروه جهت اسفتاده شطرنج بازان خردسال تشکیل شده است.تا بتوان بخشی از نیازهای شطرنجی آن عزیزان را برآورده نمود