खिलाड़ी: 7 रेटिंग: 1201 - 1600 3 दिन/चाल
3
11
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
6
10
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 1201 - 1600 3 दिन/चाल
5.5
6.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 800 - 1200 3 दिन/चाल
3.5
4.5
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13
13
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
0
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1600 - 1900 3 दिन/चाल
4
2
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 1201 - 1600 3 दिन/चाल
5.5
2.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 1601 - 1800 3 दिन/चाल
1
3
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: > 800 3 दिन/चाल
2.5
17.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: > 1601 3 दिन/चाल
1
3
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 1501 - 1800 3 दिन/चाल
0
4
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: > 800 3 दिन/चाल
3.5
14.5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 1501 - 1800 3 दिन/चाल
2.5
5.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1200 - 1500 3 दिन/चाल
4.5
5.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 800 - 1200 3 दिन/चाल
3
1
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1500 - 1800 3 दिन/चाल
3.5
2.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: > 1801 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 1201 - 1500 3 दिन/चाल
3.5
6.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: 1201 - 1600 3 दिन/चाल
2
4
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 800 - 1200 3 दिन/चाल
1
7
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: 1201 - 1600 3 दिन/चाल
5
7
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 800 - 1200 3 दिन/चाल
3
5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: 800 - 1200 3 दिन/चाल
3
7