संपन्न मैच
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Uzbekistan
22.5
Team Israel
7.5
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Nicaragua
22
Team Israel
14
खिलाड़ी: 22 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
21.5
Team Peru
22.5
खिलाड़ी: 22 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Norway
23
Team Israel
21
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
7
THE ALBANIANS
13
खिलाड़ी: 29 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Turkey
29
Team Israel
29
खिलाड़ी: 25 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
15
Team Scotland
35
खिलाड़ी: 26 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
17.5
Team Azerbaijan
34.5
खिलाड़ी: 24 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Zimbabwe
22.5
Team Israel
25.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Malaysia
8.5
Team Israel
11.5
खिलाड़ी: 25 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Sweden
38.5
Team Israel
11.5
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team South Africa
24.5
Team Israel
15.5
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: 1450 - 1850 5 दिन/चाल
Historical Association
16.5
Team Israel
5.5
खिलाड़ी: 16 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Malaysia
10
Team Israel
22
खिलाड़ी: 27 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Galicia
33
Team Israel
21
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Romania
26.5
Team Israel
15.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
Team Australia-Adelaide SA
23
Team Israel
7
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
24
Team Chile
6
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Vatican City
19
Team Israel
11
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Turkmenistan
12.5
Team Israel
17.5
खिलाड़ी: 21 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
28.5
Việt Nam
13.5
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
24
Team Ireland
16
खिलाड़ी: 31 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Denmark
40.5
Team Israel
21.5
खिलाड़ी: 32 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Slovenija
46.5
Team Israel
17.5
खिलाड़ी: 23 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
Team Israel
19.5
Team Azerbaijan
26.5