संपन्न मैच

खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
7.5
8.5
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
21.5
6.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8
2
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
3
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 1 दिन/चाल
13
3
खिलाड़ी: 13 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11
15
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: 700 - 2100 3 दिन/चाल
0.5
7.5
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
16
12
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11.5
12.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: > 600 3 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
6
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
20.5
1.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: < 2100 3 दिन/चाल
7
7
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
10
खिलाड़ी: 18 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
22.5
13.5
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: < 2200 3 दिन/चाल
18
12
खिलाड़ी: ∞ रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
0
0
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
0
0
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
16.5
1.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: < 1400 3 दिन/चाल
7.5
12.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1500 3 दिन/चाल
4
6
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
9.5
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
7
9
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1000 3 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
14
8
व्यवस्थापक गण