संपन्न मैच

खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
12
8
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
0
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
21.5
6.5
खिलाड़ी: 9 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
11
7
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: 0 - 2100 1 दिन/चाल
13
9
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
3
9
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
13
17
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
6.5
5.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: > 1201 1 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
1
1
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
2
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
3.5
खिलाड़ी: 3 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
1
5
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5.5
2.5
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1500 1 दिन/चाल
8
2
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1800 3 दिन/चाल
3.5
4.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10.5
3.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 15 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
18
12
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4.5
5.5
खिलाड़ी: 7 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
5.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 4 रेटिंग: < 1700 3 दिन/चाल
6
2
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
5
5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
2