संपन्न मैच
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
3.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
14
खिलाड़ी: 20 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
21.5
18.5
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 2 दिन/चाल
1
3
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
4.5
15.5
खिलाड़ी: 10 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
10
10
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1950 - 2000 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8
4
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: 1800 - 1850 3 दिन/चाल
3.5
0.5
खिलाड़ी: 12 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8.5
15.5
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: 1450 - 1500 3 दिन/चाल
1
1
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: खुला 5 दिन/चाल
3
7
खिलाड़ी: 28 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
25
31
खिलाड़ी: 2 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
2
खिलाड़ी: 29 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
22.5
35.5
खिलाड़ी: 23 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
32
14
खिलाड़ी: 45 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
43.5
46.5
खिलाड़ी: 25 रेटिंग: < 2000 2 दिन/चाल
28
22
खिलाड़ी: 5 रेटिंग: < 1900 3 दिन/चाल
6
4
खिलाड़ी: 30 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
34
26
खिलाड़ी: 8 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
8
8
खिलाड़ी: 11 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
15
7
खिलाड़ी: 14 रेटिंग: < 1999 3 दिन/चाल
6
22
खिलाड़ी: 1 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
2
0
खिलाड़ी: 6 रेटिंग: खुला 3 दिन/चाल
9.5
2.5