Shahram_sarmad
مردی از باد حادثه بنشست مردی چو برق حادثه برخاست