Premium dereje alyň, kämilleşiň.

Mugt synamagyňyzy başlamak üçin plan saýlaň. 7 gün tölegsiz. Islän wagtyňyz goýbolsun ediň.
Gold
 • Her gün 25 taktiki tapmaça
 • Günde 5 tapmaça ýaryşy
 • Çäksiz Bäsleşikler
 • Her gün 5 sapak
Platinum
 • Çäksiz taktikalar
 • Çäksiz tapmaça ýaryşy
 • Çäksiz Bäsleşikler
 • Her gün 10 sapak
 • Çuňlaşdyrylan kompýuter derňewi
Diamond
 • Çäksiz taktikalar
 • Çäksiz tapmaça ýaryşy
 • Çäksiz sapaklar
 • Bütinleý oýun derňewi
 • Çäksiz Bäsleşikler
 • Wideo Sapaklar
Ähli Premium planlarda bar: Mahabat ýok, Açylyşlar eksploreri, ChessTV, Esbaplar, Klub dolandyryş we gijikmä garşy gorag

Çäksiz taktikalar bilen ukybyňyzy ösdüriň

 • Hakyky oýunlardan 56765 tapmaça
 • Taktiki temalar boýunça türgenleşiň (açmazlar, wylkalar we ş.m)
 • Taktika reýtingiňizi dostlaryňyzyňky bilen deňeşdiriň
GM Hikaru Nakamura, Goşulan senesi: 2014
“Chess.com-daky taktiki tapmaçalary ulanmak bilen formumy saklaýan.”
GM Hikaru Nakamura,
Goşulan senesi: 2014

Ussatlardan çäksiz sapaklar alyň

 • Naýbaşy tälimçilerden müňlerçe sapaklar
 • Her göçümiň yz ýany bilen beýannama alyň
 • Ündelýän tälim meýilnamasyna eýeriň
GM Kayden Troff, Goşulan senesi: 2009
“Sapaklar, taktika tälimçisi we wideolar maňa köp tejribe gazandyrdy.”
GM Kayden Troff,
Goşulan senesi: 2009

Ussatlaryň wideolaryna tomaşa ediň we öwreniň

 • Ähli küşt temalaryny öz içine alýan 500+ wideolar
 • GM Williams we Dzindzi ýaly öňdebaryjy awtorlar
 • Naýbaşy oýunçylaryň pikirlenişine akyl ýetiriň
Mike, Goşulan senesi: 2012
“Wideolar meniň şahsy hobbimdir. Öwredijilik babatynda olara tomaşa etmegi islendik bir janly we hususy sapaklardan kem görmeýän.”
Mike, Goşulan senesi: 2012

Çäksiz janly we günlük bäsleşiklerde oýnaň

 • Bäsleşikler her birnäçe minutda bir başlaýar
 • Baýraklary gazanyň we liderler sanawynda depa çykyň
 • Desktopda, tabletde ýa-da mobil enjamda oýnaň
Rick, Goşulan senesi: 2012
“Chess.com-da güýmenje köp hem bolsa maňa iň ýaraýany bäsleşiklerdir.”
Rick, Goşulan senesi: 2012

Kompýuter derňewi bilen oýunlaryňyzdan ders alyň

 • Oýnyňyzy gutaran badyňyza bir tyklamada derňew
 • Ýalňyşlaryňyzdan ders alyň
 • Garşydaşyňyzyň nähili gowy oýnandygyna göz ýetiriň
N. Bajaj, Goşulan senesi: 2014
“Wideo sapaklar, taktikalar we derňewler bilen şeýle bir ökdeleşdim welin özümi birnäçe ýyl bäri küşt oýnaýan ýaly duýýan.”
N. Bajaj, Goşulan senesi: 2014

Ukybyňyzy ösdüriň! Doly ejaza üçin agzalygyňyzy beýgeldiň

Diamond
Platinum
Gold
Ýönekeý
TaktikalarÇäksizÇäksiz25 / gün5 / gün
Tapmaça ýaryşyÇäksizÇäksiz5 / gün1 / gün
SapaklarÇäksiz10 / gün5 / gün1 / gün
WideolarÇäksiz
Kompýuter derňewiMaksÇuňlaşdyrylanÇuňlaşdyrylanÇäkli
Açylyşlar eksploreriÇäksizÇäksizÇäksiz
TürgenleşikÇäksizÇäksizÇäksiz
MahabatlarÝokÝokÝokHawa
Gijikme goragy90 gün90 gün60 gün

Meňzeş soraglar

Hakykatdanam küştde ökdeleşerinmi?

Ukybyňyzy ösdürmegi mümkin boldukça aňsatlaşdyrýas. Taktikalar, sapaklar, wideolar we başgalar bilen siz-de küşt ussatlarynyň bil baglaýan ähli zady bar. Öwrenje bolsaňyzam, hünärment bolsaňyzam tapawudy ýok, agzalygyňyz oýnyňyzy indiki derejä ýetirmäge kömek eder.

Pikirimi üýtgetsem näme?

Mesele däl. 30 gün dowamynda hiç bir sorag soralmazdan puly dolulygyna yzyna alyp bilersiňiz. Siz planlaryňyzy hemişe üýtgedip ýa-da agzalyk sazlamalaryňyzdan goýbolsun edip bilersiňiz. Bugünüň özünde bir meýilnama barlap görüň!

Nädip agzalyk sowgat edip bilerin?

Tyklaň Diýseň gowy sowgat pikiri!

Meniň iOS ýa-da Android app-ym hem beýgelermi?

Hawa! Ähli enjamlaryňyzdan peýdalanyň agzalygyňyzdan.

Başga soragyňyz?

Habarlaş