Kasparov vs Karpov 1985 , best game ever ?

Kasparov vs Karpov 1985 , best game ever ?

KrizProdigy
Nov 18, 2007, 12:00 AM 12,943 Reads 39 Comments Amazing Games

Anatoly Karpov vs Gary Kasparov , 1985 world championship match.

is this the best game ever ?

=

Online Now