WAЯUNG KOPI
˙ısɐısǝɹdɐıp nןɐןǝs uɐʞɐ 'ıuısıp uɐʞnʞɐן ɐpuɐ buɐʎ undɐdɐ undɐpɐ ˙ıɐʇuɐs ʇɐɟısɹǝq uɐp ɹnʇɐɔ uıɐɯɹǝq ʇɐdɯǝʇ ɥɐןɐpɐ ɹnʇɐɔ bunɹɐʍ
Spil
  • I gang:
  • Total antal point:
  • Kampe vundet:
  • Gennemsnitlig rating:
  • Dagens rating: