AshaVahishta

خدا مرا از بهشت راند از زمین ترساند

شما مرا از زمین راندید از خودتان ترساندید

من اینک کنار شیطان آرام گرفتم که

نه مرا از خویش می راند و نه از هیچ می ترساند

احمد شاملو