Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
257
2020. nov. 24.
121 (#492)
0 (#56101)