Bb8fan1


                                                                 NEW RECORD!

                               https://www.chess.com/puzzles/rush/Bb8fan1/5DdVEN

"GM to road is basically the sequel, once you are a GM by using the road, you become the road yourself to help others" - @noImAparrot

"Normal people: King

Me, an intellectual: flFffWfrFlWrWblFbbWbrF" -@czeohcze


Everything I have seen the 4PC bots say:

"traceydarksalmon!"

"we wove awwows"

"cordeliawheat!"

"Et minus ad dolores voluptas dolorem." (English: "And not for the pleasure and pain, pain.")

"brentmaroon"

"Debitis debitis et eos debitis." (English: "Due to debts and debts.")

"gg"

"Miss Bb8fan1insky"

"true"

"later"

"forgive me if i wont listen to you.." (teams games)

"Rem magni ut ut voluptates pariatur enim nostrum." (English: "You may be a great delight for us.")

"Vel qui rerum esse magni." (English: "Even those things are great.")

"aliciatan!"

"Lehner Tunnel Chelsey Gerhold"

"Odit omnis molestiae." (English: "He hates any inconvenience.")

"Vitae nihil fuga ratione esse consequatur et." (English: "Life is no reason to follow and avoidance.")

"Reprehenderit dolor et impedit ut ut commodi voluptate." (English: "Definitely can not prevent the pain and pleasure may be beneficial.")

"carlosdarkviolet!"

"Praesentium aut nobis consequuntur et officiis maxime inventore." (English: "The presence or offices, and most of us follow discovered.")

"Quos eos inventore." (English: "And they discovered.")

"cya"

"Aspernatur maxime consequuntur minima sequi et similique." (English: "Aspernatur mainly result from tiny to follow, and the like.")

"harr harr" *resigns*

"daphneymediumseagreen!"

"not so much"

"savanahlightgray!"

"Dr. Bb8fan1#%!?"

"palmalavender!"

"Mrs. Bb8fan1insky"

"Ullam maxime cupiditate delectus quaerat minus beatae ad." (English: "Any particular choice eagerness to seek a less happy.")

"/all cya"

"/all later"

"Id animi debitis similique et ex dolores laudantium velit porro." (English: "That's his life like he wants to praise the pain further.")

"Sit fuga magni sed veritatis aut." (English: "There may be great, but the avoidance of truth either.")

"Praesentium assumenda quibusdam." (English: "The presence of some undertaking.")

"Ex blanditiis eos atque." (English: "Out of those promises.")

               X̶̫̫̲̱̩̭̲̰̰̪̫̱̱̳̲̳̭̭̫̬̭̳̰̯̮̮̱̭̱̰̰̭̬̩̳̯̰̱̲̰̫̱̬̪̯̩̫̫̳̱̲̯̮̩̪̰̬̲̮̩̮̪̮̰̩̭̯̱̱̲̫̭̫̩̳̲̮̯̰̫̮̰̳̱̳̱̯̫̮̳̲̪̩̩̯̲̪̫̪̪̰̰̰̳̱̩̮̩̯̮̰̳̬̪̪̪̩̰̳̮̰̭̩̬̰̫̬̰̲̫̲̲̲̭̰̳̱̲̰̱̰̱̯̰̳̫̯̪̩̲̬̯̮̱̮̩̮̭̱̭̲̬̲̬̩̰̭̮̳̯̯̮̳̮̮̭̳̭̰̳̳̬̫̱̩̪̬̱̫̮̰̰̩̮̭̮̳̭̬̩̲̪̩̩̲̱̱̱̮̳̭̯̬̪̯̬̮̮̪̫̰̯̱̬̰̩̯̮̪̱̳̳̱̪̳̰̰̰̭̲̰̰̯̭̲̩̰̯̰̪̩̩̰̬̯̫̱̮̮̱̯̯̳̯̩̱̪̲̫̪̭̬̳̩̪̲̳̰̰̲̪̭̲̫̭̪̭̫̪̬̩̩̩̲̱̯̩̮̳̭̳̬̯̱̲̰̱̰̰̳̯̰̩̳̬̲̫̲̪̲̪̰̪̰̯̮̭̭̮̭̪̬̰̭̮̲̯̫̬̳̲̱̭̳̫̲̯̯̱̰̲̩̱̬̮̲̯̳̱̮̰̪̱̯̫̭̲̱̫̩̫̰̭̫̫̱̪̪̭̳̳̩̩̮̪̭̯̱̫̯̬̫̪̩̯̰̬̮̰̫̰̮̳̩̪̭̲̫̱̭̫̫̲̱̩̯̮̯̩̮̩̲̫̩̪̪̯̰̬̯̯̬̫̬̳̮̩̰̱̮̱̲̭̮̲̮̯̪̲̲̮̫̰̬̲̪̯̩̱̱̮̩̰̱̰̲̯̭̳̰̩̯̰̲̬̱̫͢Oh, look! A diamond!X̶̫̫̲̱̩̭̲̰̰̪̫̱̱̳̲̳̭̭̫̬̭̳̰̯̮̮̱̭̱̰̰̭̬̩̳̯̰̱̲̰̫̱̬̪̯̩̫̫̳̱̲̯̮̩̪̰̬̲̮̩̮̪̮̰̩̭̯̱̱̲̫̭̫̩̳̲̮̯̰̫̮̰̳̱̳̱̯̫̮̳̲̪̩̩̯̲̪̫̪̪̰̰̰̳̱̩̮̩̯̮̰̳̬̪̪̪̩̰̳̮̰̭̩̬̰̫̬̰̲̫̲̲̲̭̰̳̱̲̰̱̰̱̯̰̳̫̯̪̩̲̬̯̮̱̮̩̮̭̱̭̲̬̲̬̩̰̭̮̳̯̯̮̳̮̮̭̳̭̰̳̳̬̫̱̩̪̬̱̫̮̰̰̩̮̭̮̳̭̬̩̲̪̩̩̲̱̱̱̮̳̭̯̬̪̯̬̮̮̪̫̰̯̱̬̰̩̯̮̪̱̳̳̱̪̳̰̰̰̭̲̰̰̯̭̲̩̰̯̰̪̩̩̰̬̯̫̱̮̮̱̯̯̳̯̩̱̪̲̫̪̭̬̳̩̪̲̳̰̰̲̪̭̲̫̭̪̭̫̪̬̩̩̩̲̱̯̩̮̳̭̳̬̯̱̲̰̱̰̰̳̯̰̩̳̬̲̫̲̪̲̪̰̪̰̯̮̭̭̮̭̪̬̰̭̮̲̯̫̬̳̲̱̭̳̫̲̯̯̱̰̲̩̱̬̮̲̯̳̱̮̰̪̱̯̫̭̲̱̫̩̫̰̭̫̫̱̪̪̭̳̳̩̩̮̪̭̯̱̫̯̬̫̪̩̯̰̬̮̰̫̰̮̳̩̪̭̲̫̱̭̫̫̲̱̩̯̮̯̩̮̩̲̫̩̪̪̯̰̬̯̯̬̫̬̳̮̩̰̱̮̱̲̭̮̲̮̯̪̲̲̮̫̰̬̲̪̯̩̱̱̮̩̰̱̰̲̯̭̳̰̩̯̰̲̬̱̫͢

Click for free 1 month diamond membership!

               

                                                           Spot the difference

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're still here? Go! Go home! It's over!

Leave!

LEAVE!

Fine.