Enkai_Sakura_Itsuki
Ishi ga nage rare-sōna toki wa ishi o nagete wa ikenai English translation dont throw stones when stones are needed to be thrown at you (this is not a threat 🤍 you all)