mainhatminh8

Play chess with me???

wrwnwbwkwqwbwnwr

wpwpwpwpwpwpwpwp

bpbpbpbpbpbpbpbp

brbnbbbkbqbbbnbr

old camel in 4 player chess

old grasshopper in 4 player chess

Về ảnh của thì lấy ảnh từ trên mạng