SamuelSac2022
Diamond Member

β”‚β–’β”‚ Β  /β–’/
β”‚β–’β”‚ /β–’/
β”‚β–’ /β–’/─┬─┐
β”‚β–’β”‚β–’|β–’β”‚β–’β”‚
β”Œβ”΄β”€β”΄β”€β”_|
β”‚β–’β”Œβ”€β”€β”˜β–’β–’β–’β”‚
β””β”β–’β–’β–’β–’β–’β–’β”Œβ”˜
β””β”β–’β–’β–’β–’β”Œβ”˜

β–ˆβ–ˆβ•—β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•—β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•—β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–‘ β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘ β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘ β–ˆβ–ˆβ•‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β•šβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•”β• β•šβ•β•β–‘β–‘β•šβ•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β•β–‘β•šβ•β•β•β•β•β–‘