ShadowDotExe
Joined
Oct 21, 2019
Last Online
Dec 3, 2020
Views
520
Followers
45
Points
1,391

Take this quiz for egg

ā€œIā€™É± ɳĻƒĘš Ź‚ĘšĻ…ĻĪ¹Ōƒ. Iā€™É± ŹĻ…Ź‚Ęš ʚĻƒĻƒ Ź…Ī±Č„įƒ§ ʚĻƒ Ź‚Ō‹ĻƒÉÆ Ō‹ĻƒÉÆ Ź‚ɱĪ±É¾Ęš I Ī±É±.ā€ ā€“ OɾŅ½Ę™Ī¹ HĻƒĻ…ĘšĪ±É¾ĻƒĻ…

ā–‚ā–ƒā–„ā–…ā–†ā–‡ā–ˆā–“ā–’ā–‘

In order to live full lives, we must accept death. Death is a part of humanity.

ā–‘ā–’ā–“ā–ˆā–‡ā–†ā–…ā–„ā–ƒā–‚

Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  - ShadowDotExe

List of Chrome URLs

 • chrome://about
 • chrome://accessibility
 • chrome://appcache-internals
 • chrome://apps
 • chrome://autofill-internals
 • chrome://blob-internals
 • chrome://bluetooth-internals
 • chrome://bookmarks
 • chrome://chrome-urls
 • chrome://components
 • chrome://conflicts
 • chrome://conversion-internals
 • chrome://crashes
 • chrome://credits
 • chrome://device-log
 • chrome://devices
 • chrome://dino
 • chrome://discards
 • chrome://download-internals
 • chrome://downloads
 • chrome://extensions
 • chrome://flags
 • chrome://gcm-internals
 • chrome://gpu
 • chrome://help
 • chrome://histograms
 • chrome://history
 • chrome://indexeddb-internals
 • chrome://inspect
 • chrome://interstitials
 • chrome://interventions-internals
 • chrome://invalidations
 • chrome://local-state
 • chrome://management
 • chrome://media-engagement
 • chrome://media-internals
 • chrome://nacl
 • chrome://net-export
 • chrome://net-internals
 • chrome://network-error
 • chrome://network-errors
 • chrome://new-tab-page
 • chrome://newtab
 • chrome://ntp-tiles-internals
 • chrome://omnibox
 • chrome://password-manager-internals
 • chrome://policy
 • chrome://predictors
 • chrome://prefs-internals
 • chrome://print
 • chrome://process-internals
 • chrome://quota-internals
 • chrome://safe-browsing
 • chrome://sandbox
 • chrome://serviceworker-internals
 • chrome://settings
 • chrome://signin-internals
 • chrome://site-engagement
 • chrome://suggestions
 • chrome://supervised-user-internals
 • chrome://sync-internals
 • chrome://system
 • chrome://terms
 • chrome://thumbnails
 • chrome://tracing
 • chrome://translate-internals
 • chrome://ukm
 • chrome://usb-internals
 • chrome://user-actions
 • chrome://version
 • chrome://webrtc-internals
 • chrome://webrtc-logs

For Debug

The following pages are for debugging purposes only. Because they crash or hang the renderer, they're not linked directly; you can type them into the address bar if you need them.

 • chrome://badcastcrash/
 • chrome://inducebrowsercrashforrealz/
 • chrome://crash/
 • chrome://crashdump/
 • chrome://kill/
 • chrome://hang/
 • chrome://shorthang/
 • chrome://gpuclean/
 • chrome://gpucrash/
 • chrome://gpuhang/
 • chrome://memory-exhaust/
 • chrome://memory-pressure-critical/
 • chrome://memory-pressure-moderate/
 • chrome://ppapiflashcrash/
 • chrome://ppapiflashhang/
 • chrome://inducebrowserheapcorruption/
 • chrome://heapcorruptioncrash/
 • chrome://quit/
 • chrome://restart/