trhai
đam mê cờ(cờ gì thì biết thừa rồi đấy) và vô đây hằng ngày