tuananhnguyenhoang1207

Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Dưỡng hổ di họa
Dục tốc bất đạt
Danh bất chính,ngôn bất thuận,sự bất thành.
Cẩn ngôn vô tội,Cẩn tắc vô ưu
Ác giả ác báo,thiện lai thiện báo
Ngọc bất trác, bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý
Nhân sinh vô thập toàn
Ngôn sở bất tri, Tri sở bất ngôn 
Oan oan tương báo, Dỉ hận miên miên-Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên