HaoTranQuang

                                              Hi mng nhaaaa <333

Mik k11 nhaa

Mik ở Hà Nam á

Sở thik của mik là chs cờ, nghe nhạc, đọc sách,...

Đây là trường mik nekkk =))

John club mik ikkk mà https://www.chess.com/club/chu-meo-ngok-nghek-nhung-cutii/join

Bét fen của mik @hlinh03, @Fanconan, @Otib2k10

                                  Hơi ít nhưng thôi tới đây là hết nha =)))