Samarthlohia

SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL AND LIKE VIDEOS PLEASE!! https://www.youtube.com/channel/UC9sOT0_zxmn5LdZ5y6QeuOA

I AM CURRENTLY LOOKING FOR A 2000+ MEMBER CLUB WHICH I WILL MAKE TOURNAMENTS AND VOTE CHESS AND DAILY MATCHES. I HAVE LOTS OF EXPERIENCE IN THIS AS I USED TO WORK FOR A 3000+ MEMBER OFFICIAL CLUB AND I WORK FOR A 40,000 MEMBER CLUB IN MAKING DAILY MATCHES AND VOTE CHESS. IF YOU WISH TO HIRE ME, MESSAGE ME PRIVATELY.

Hi everyone Please view and comment on my blog

ʙᴜʟʟʏɪɴɢ? ᴛʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ꜱᴏ ᴄᴏᴏʟ? ᴛʜᴇ ɢɪʀʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜꜱᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ꜰᴀᴛ?... ꜱʜᴇ ɪꜱ ᴏᴠᴇʀᴅᴏꜱɪɴɢ ᴏɴ ᴅɪᴇᴛ ᴘɪʟʟꜱ. ᴛʜᴇ ɢɪʀʟ ʏᴏᴜ ᴊᴜꜱᴛ ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᴜɢʟʏ?... ꜱʜᴇ ꜱᴘᴇɴᴅꜱ ʜᴏᴜʀꜱ ᴘᴜᴛᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋ ᴇᴜᴘ ᴀᴛ ʜᴏᴍᴇ ʜᴏᴘɪɴɢ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴇʀ. ᴛʜᴇ ʙᴏʏ ʏᴏᴜ ᴊᴜꜱᴛ ᴛʀɪᴘᴘᴇᴅ?... ʜᴇ ɪꜱ ᴀʙᴜꜱᴇᴅ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴀᴛ ʜᴏᴍᴇ. ꜱᴇᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ꜱᴄᴀʀꜱ?... ʜᴇ ꜰᴏᴜɢʜᴛ ꜰᴏʀ ʜɪꜱ ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ. ᴛʜaᴛ ɢᴜʏ ʏᴏᴜ ᴊᴜꜱᴛ ᴍᴀᴅᴇ ꜰᴜɴ ᴏꜰ ꜰᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ?... ʜɪꜱ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ɪꜱ ᴅʏɪɴɢ. ᴄᴏᴘʏ ᴀɴᴅ ᴘᴀꜱᴛᴇ ᴛʜɪꜱ ɪꜰ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀɢᴀɪɴꜱᴛ ʙᴜʟʟʏɪɴɢ. ɪ ʙᴇᴛ 95% ᴏꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴏɴᴛ ᴄᴏᴘʏ ᴀɴᴅ ᴘᴀꜱᴛᴇ ᴛʜɪꜱ, ʙᴜᴛ ɪ'ᴹ ˢᵁᴿᴱ ᵀᴴᴱ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ

I am great at making vote chess and daily matches and live tournaments. If you want me as a vote chess or daily match manager for your club then please contact me. I am very active.

Things about me

1. I am a boy

2. My birthday is on 21st sept

3. I am 100 years old

4. I stay in mumbai

6. I skipped number 5

7. you just went to check

8. I skipped number 8

9. You just checked and relaized i was joking

10. My spelling of relaized is worng

11. I think you got angry at me

17. I skipped 12

18. You relaized that i skipped more not only 12.

1000. I skipped soo soo many numbers

1.  I went back to one

2201. I decided to go to 2201

2212. I skipped 11 because the sky is so high

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MY profile has not ended yay

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhtdfjiehgjh4ghfehWJTH34bjhfkehfjenfjfnmfdnfmgnfgmdnmndjngjgjnfggfg

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhttzijhgjhrgjybnjtbtbjthburegbh4gbjhqgbhrjegbhargbhjrgbjehgjehjhgjehgjherug3lujhguj35hugh3tri3jtij4tij53iyj46kjfk34tkq4n4gjqhyjhqjgberjhnjrthjjrhjrehyjrehyje

how many times there are z in my whole profile

answer is- I am sorry but i am to busy to countsad.png

I know you are kind.

But i forgot to tell you my best friends name. Who always did what i did lol. Like if i was showering he was showering. If i was brushing my hair he was doing the same. If i was running he was doing the same.

It is @Samarthlohia.

Highlight it is whole sentence and you will see it

So it was just a joke, I cant be in 2 places at once and be doing different things

Highlight the above sentence

Bye bye my profile has ended do not bother to see all those dots

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MY profile has not ended yay

.......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Why did you bother to see all those dots. You may want more but you wont get it.

I will give you 10 trohys if you make a logo for me like that. Click on that logo to see more details. Want few more dots. May be but you would not get it sorry cry.pnghappy.png

Thanks for vewing my profile but gtg lol

Oh i forgot. I have always dreamed of beating 2000+ rated player and i beat a 2150 rated player

Well just a belated birthday gift of few more dots just giving

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MY profile has not ended yay

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhtdfjiehgjh4ghfehWJTH34bjhfkehfjenfjfnmfdnfmgnfgmdnmndjngjgjnfggfg

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhttzijhgjhrgjybnjtbtbjthburegbh4gbjhqgbhrjegbhargbhjrgbjehgjehjhgjehgjherug3lujhguj35hugh3tri3jtij4tij53iyj46kjfk34tkq4n4gjqhyjhqjgberjhnjrthjjrhjrehyjrehyje

how many times there are z in my whole profile

answer is- I am sorry but i am to busy to countsad.png

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MY profile has not ended yay

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhtdfjiehgjh4ghfehWJTH34bjhfkehfjenfjfnmfdnfmgnfgmdnmndjngjgjnfggfg

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhttzijhgjhrgjybnjtbtbjthburegbh4gbjhqgbhrjegbhargbhjrgbjehgjehjhgjehgjherug3lujhguj35hugh3tri3jtij4tij53iyj46kjfk34tkq4n4gjqhyjhqjgberjhnjrthjjrhjrehyjrehyje

how many times there are z in my whole profile

answer is- I am sorry but i am to busy to countsad.png

.....................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................dnmndjngjgjnfggfg

kjrh4ifht4i3hti1hih1u4hxu4hu5hu45hxuhxuxhu5huhuhuxhuhyu5hyujhrtughruhgrehughruehyu5hhurhgurhygyftftfyegfuewhUGHUWHRGUHgurhubdbxxasaxaxasahkrejgnj34ngj34hgjhn3qjthjrhjq43ntjqrgjrejhhtwtrgrthwwtwrhhthtthhttzijhgjhrgjybnjtbtbjthburegbh4gbjhqgbhrjegbhargbhjrgbjehgjehjhgjehgjherug3lujhguj35hugh3tri3jtij4tij53iyj46kjfk34tkq4n4gjqhyjhqjgberjhnjrthjjrhjrehyjrehyje

how many times there are z in my whole profile......................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................