Games - THChess Championship #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
PleaseStopRaining (1411) gbrown057 (1322) 3 0 7 months ago Black Wins!
gbrown057 (1322) PleaseStopRaining (1411) 3 29 8 months ago White Wins!
DanielRubio (1509) PleaseStopRaining (1411) 3 7 8 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) rasputin81 (1499) 3 1 8 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1694) PleaseStopRaining (1411) 3 6 8 months ago White Wins!
rasputin81 (1499) PleaseStopRaining (1411) 3 29 8 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) Fabrizio61 (1694) 3 20 9 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) DanielRubio (1509) 3 26 9 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) PleaseStopRaining (1411) 3 15 9 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1694) DanielRubio (1509) 3 34 10 months ago White Wins!
gbrown057 (1322) Fabrizio61 (1694) 3 38 10 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1694) rasputin81 (1499) 3 26 10 months ago Black Wins!
DanielRubio (1509) Fabrizio61 (1694) 3 56 10 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1694) shilen08 (1468) 3 34 10 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) shilen08 (1468) 3 8 11 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1694) gbrown057 (1322) 3 43 11 months ago White Wins!
gbrown057 (1322) rasputin81 (1499) 3 12 11 months ago White Wins!
rasputin81 (1499) Fabrizio61 (1694) 3 29 11 months ago White Wins!
rasputin81 (1499) gbrown057 (1322) 3 51 11 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) gbrown057 (1322) 3 13 11 months ago Black Wins!
rasputin81 (1499) shilen08 (1468) 3 9 11 months ago Black Wins!
DanielRubio (1509) gbrown057 (1322) 3 36 11 months ago Black Wins!
rasputin81 (1499) DanielRubio (1509) 3 13 11 months ago White Wins!
gbrown057 (1322) shilen08 (1468) 3 50 11 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) Fabrizio61 (1694) 3 19 11 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) rasputin81 (1499) 3 26 11 months ago Black Wins!
DanielRubio (1509) rasputin81 (1499) 3 27 11 months ago Black Wins!
DanielRubio (1509) shilen08 (1468) 3 25 11 months ago Black Wins!
gbrown057 (1322) DanielRubio (1509) 3 26 11 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) DanielRubio (1509) 3 15 12 months ago White Wins!
PleaseStopRaining (1411) CaptainMensa (1232) 2 15 12 months ago White Wins!
saboegel (1254) Fabrizio61 (1694) 2 48 12 months ago Black Wins!
DanielRubio (1509) saboegel (1254) 2 49 13 months ago White Wins!
adayoh (1321) PleaseStopRaining (1411) 2 25 13 months ago Black Wins!
CaptainMensa (1232) PleaseStopRaining (1411) 2 41 13 months ago Black Wins!
shilen08 (1468) PleaseStopRaining (1411) 2 32 13 months ago Black Wins!
The-Gump (1024) iandut2011 (1142) 2 0 14 months ago Black Wins!
PleaseStopRaining (1411) sjoshm8206 (1394) 2 25 14 months ago White Wins!
iandut2011 (1142) rasputin81 (1499) 2 0 14 months ago Black Wins!
saboegel (1254) DanielRubio (1509) 2 48 14 months ago Black Wins!
rasputin81 (1499) The-Gump (1024) 2 13 14 months ago White Wins!
rasputin81 (1499) iandut2011 (1142) 2 22 14 months ago White Wins!
iandut2011 (1142) The-Gump (1024) 2 12 14 months ago Black Wins!
gbrown057 (1322) iandut2011 (1142) 2 9 14 months ago White Wins!
saboegel (1254) 16mmngm (1327) 2 2 14 months ago White Wins!
16mmngm (1327) Fabrizio61 (1694) 2 1 14 months ago Black Wins!
16mmngm (1327) DanielRubio (1509) 2 1 14 months ago Black Wins!
Fabrizio61 (1694) DanielRubio (1509) 2 32 14 months ago White Wins!
Fabrizio61 (1694) 16mmngm (1327) 2 36 15 months ago White Wins!
gbrown057 (1322) The-Gump (1024) 2 15 15 months ago White Wins!