Споразумение с Потребителя

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.

Дата, от която е в сила: December 28, 2020

Просто казано: уважавайте другите, спазвайте закона и се забавлявайте!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Използвайки нашата услуга, Вие се съгласявате с условията в това Потребителско Споразумение. Ако не сте съгласни, не трябва да използвате нашата Услуга.

За да сключите това Споразумение, трябва да сте пълнолетен гражданин на Вашата държава или държавата Ви на пребиваване. Ако сключите това споразумение, Вие потвърждавате, че сте достигнали пълнолетие във Вашата юрисдикция и ни е позволено разумно да разчитаме на това. Ако не сте навършили пълнолетие, Вашият родител или настойник трябва да даде съгласието си за това споразумение.

Всички тези политики могат да бъдат актуализирани или модифицирани от време на време; така че трябва да проверявате тази страница редовно, за да търсите промени. Ако продължите да използвате нашата услуга, Вие потвърждавате, че продължавате да се съгласявате с всякакви промени в тези правила.

ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ: (1) АРБИТРАЖНА КЛАУЗА; (2) ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ КОЛЕКТИВЕН ИСК СРЕЩУ НАС; (3) И ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ ИСКОВЕ СРЕЩУ НАС, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШАТА УСЛУГА.

Арбитраж, Приложим Закон и Юрисдикция

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ. ТОЙ ЗАСЯГА ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО В СЪДА.

Ако имате някакъв спор с Chess.com, който е свързан по какъвто и да е начин с тези Условия за Ползване или от достъпа до или използването на нашата Услуга, тогава и двете страни се съгласяват да търсят решение по следния начин:

1. Неформално Решаване

Първо ще се свържете с нас на https://support.chess.com/, за да ни Уведомите за Вашия проблем и да се опитате да го разрешите неформално с нас. Вашето известие трябва да включва Вашето име, всяко релевантно име на акаунт, което използвате, Вашия адрес, как да се свържем с Вас, Вашия проблем и какво искате да направим. Ще се опитаме добросъвестно да договорим разрешение на спора в продължение на поне тридесет (30) дни от датата, на която за първи път се свържете с нашата група за поддръжка. Ако не можем да разрешим спора неофициално, тогава ще търсим разрешение по следния начин:

2. Арбитраж

Федералният Акт за Арбитража („FAA“) и федералният арбитражен закон се прилагат към настоящите Условия за Ползване.

Арбитражна Процедура

Трябва да изпратите Известие за Намерение за Арбитриране чрез заверена поща, използвайки пощенската служба на САЩ, на адрес: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907. Вашето известие трябва: (а) да описва естеството и основата на Вашия иск; и (б) посочете конкретното удовлетворение, което търсите.

След това ще подадете всякакви искове за окончателен и обвързващ арбитраж с Американската Арбитражна Асоциация („AAA”), като използвате приложимите й Правила за Търговски Арбитраж и Правила за Потребителски Арбитраж, изменени с настоящото Споразумение. Правилата за ААА могат да се намерят на http://www.adr.org.

Арбитърът ще бъде обвързан от настоящото Споразумение. AAA и Арбитърът ще провеждат всички фази на производството на Английски език. Арбитърът ще проведе изслушването виртуално, но ако страните се съгласят, че е необходимо лично изслушване, тогава Арбитърът ще проведе изслушването в окръг Юта, Юта или окръг, в който пребивавате. Можете да избирате между двете места.

Всяко решение или резолюция ще включва писмено изявление, което посочва решението по всеки иск и основата за решението, включително основните фактически и правни констатации и заключения на Арбитъра.

Арбитърът може да присъди само правни или сходни средства за защита, които са изискани от Вас или Chess.com за удовлетворяване на едно от нашите индивидуални искания (и които Арбитърът определя, че са подкрепени с достоверни релевантни доказателства). Арбитърът не може да присъди облекчение срещу Chess.com по отношение на лице, различно от Вас.

Ако е необходимо, всяка от страните може да представи арбитражно решение или решение на всеки съд с компетентна юрисдикция, който да бъде изпълнен като окончателно решение.

Арбитражни Такси, Разходи и Такси за Адвокат

Ако потърсите обезщетение в размер на $ 10 000 или по-малко, тогава Chess.com незабавно ще възстанови Вашата такса за подаване и Вашия дял, ако има такъв, от арбитражните разходи на AAA, включително арбитражното обезщетение (освен ако арбитърът прецени, че Вашите искове са несериозни или са били подадени с цел тормоз). Ако потърсите обезщетение на стойност над 10 000 долара - или ако Правилата за арбитраж на потребителите на ААА не се прилагат - тогава ААА ще разпредели арбитражните разходи, включително арбитражното обезщетение, между Вас и Chess.com, в съответствие с правилата за търговски арбитраж на ААА.

Арбитърът не издава арбитражно решение, което изисква едната страна да заплати адвокатските хонорари на другата, освен ако арбитърът не установи, че исковете на страната са несериозни или предявени с цел тормоз на другата.

Нищо в този раздел не пречи на никоя от страните да търси обезщетение или в съда за искове с малък материален интерес (за допустими искове), или заповед или друго справедливо обезщетение от гражданските съдилища по въпроси, свързани със сигурността на данните, интелектуалната собственост или неоторизиран достъп до Услугата.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ С ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ВИЕ И CHESS.COM СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ.

ВСИЧКИ ИСКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЯВАНИ В ИНДИВИДУАЛНО КАЧЕСТВО НА СТРАНИТЕ, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВ В КАКВОТО И ДА Е ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, И, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ДОГОВОРИМ ДРУГО, АРБИТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА ОБЕДИНЯВА ИСКОВЕТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Освен това, всеки такъв спор ще се води единствено в Окръжния Съд на САЩ, разположен в Окръг Солт Лейк, Юта, или в Окръжния Съд на щата Юта в окръг Юта, САЩ. Вие се съгласявате с юрисдикцията и местонахождението на такива съдилища и се отказвате от всякакви възражения, че това е неудобен форум.

3. Алтернативно Разрешаване на Спорове

Ако Вашият спор се отнася до установено от Chess.com, нарушение на неговата Политика за Честна Игра, тогава, ако не желаете да го подадете за арбитраж с AAA, можете да изберете да го подадете вместо това за окончателен и обвързващ арбитраж с Експертната Група за Честна Игра. Този състав ще проведе своето изслушване, като използва Правилата на ААА за Потребителски Арбитраж, изменени от разпоредбите за Арбитраж в Раздел 2 от настоящото Споразумение.

Chess.com ще плати всички такси и разходи, свързани с тази процедура на Панела за Честна Игра (с изключение на таксите на Вашия адвокат). И Вие, и Chess.com ще останете отговорни за собствените си адвокатски хонорари при всякакви обстоятелства, независимо кой спечели в това производство.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Прекратяване

Вие се съгласявате, че Chess.com може, с или без причина и без предварително известие, незабавно да прекрати Вашия акаунт в Chess.com, всеки свързан имейл адрес и достъп до Услугата. Chess.com може да прекрати с или без причина по всяко време и незабавно, по собствено усмотрение, включително, но не само, неспазване от страна на члена на тези правила и условия на споразумението. Причината за такова прекратяване може да включва, но не се ограничава само в, (а) нарушения на настоящите Условия за Ползване или други включени споразумения или насоки, (б) искания от правоприлагащите органи или други държавни агенции, (в) искане от Вас (самоинициирано изтриване на акаунт), (г) прекратяване или съществена модификация на Услугата (или която и да е част от нея), (д) ​​неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността, (е) продължителни периоди на бездействие, (ж) участие от Ваша страна в измамни или незаконни дейности и / или (з) неплащане на дължими от Вас такси във връзка с Услугите.

Прекратяването на акаунта Ви в Chess.com включва: (а) премахване на достъпа до всички функции в рамките на Услугата, (б) изтриване на Вашата парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързани със или вътре във Вашия акаунт (или която и да е част от него), (в) забрана за по-нататъшно използване на Услугата, (г) ако нарушите Политиката на Честна игра, акаунтът Ви ще бъде обозначен като затворен поради нарушаване на Политиката на Честна игра, както и включва премахване на аватара на Вашия профил, името и личната информация от акаунта (но запазвайки потребителското си име), (д) ако нарушите Политиката на Честна игра, докато играете събитие, организаторът на събитието може да Ви дисквалифицира от събитието поради това, че акаунтът Ви в Chess.com е бил затворен поради нарушение на Правилата за Честна игра, и (е) ако нарушите Общностната Политика, Вашият акаунт ще бъде обозначен като затворен заради злоупотреба, както и включва премахване на аватара, името и личната информация от акаунта (но запазвайки потребителското име).

Освен това се съгласявате, че всички прекратявания в Chess.com ще бъдат направени по собствена преценка и че Chess.com не носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на Вашия акаунт, свързания имейл адрес или достъп до Услугата.

Ограничения на Акаунта

Chess.com може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, включително, без ограничение, максималния брой дни, в които Услугата ще запази имейл съобщения, публикации на табла за съобщения или друго качено Съдържание, максималния брой имейл съобщения, които могат да бъдат изпратени от или получени от акаунт в Услугата, максималният размер на всяко имейл съобщение, което може да бъде изпратено от или получено от акаунт в Услугата, максималното дисково пространство, което ще бъде разпределено на сървърите на Chess.com от Ваше име, и максималният брой пъти (и максималната продължителност, за която) имате достъп до Услугата за даден период от време. Chess.com не носи отговорност за изтриването или несъхранението на съобщения и други комуникации или друго Съдържание, поддържано или предавано от Услугата. Chess.com си запазва правото да излиза от акаунти, които са неактивни за продължителен период от време.

Освен това, по отношение на Политиката за Честна Игра, Chess.com може също така да установи общи практики и ограничения относно използването на Вашия акаунт, включително и без ограничение: наблюдение на данните и поведението на играта Ви и, когато Вашето поведение е подозрително, ограничаване на играта Ви, премахване от събитие или предотвратяване на присъединяването Ви към събитие.

Chess.com си запазва правото да променя тези общи практики и ограничения от време на време.

Награди

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Като участвате в което и да е Състезание, с настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност, няма да търсите обезщетения от и ще считате за безвиновни нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители по повод всякакви разходи, искови претенции за обезщетения за вреди, загуби и щети, действия или съдебни процедури инициирани от Вас (или от трети страни от Ваше име) ("Искове"), в резултат на Вашето участие в Състезанието и/или всяка Награда, която в резултат на него може или не да Ви бъде дадена, като Chess.com напълно изключва всякаква своя отговорност във връзка с подобни Искове.

Chess.com няма да носи отговорност към Вас за неизпълнение на което и да е от задълженията ни във връзка със Състезанието или по отношение на Наградата, когато Chess.com не е в състояние да го направи в резултат на обстоятелства извън нашия разумен контрол.

С настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители от всички разходи, загуби, щети и пасиви (включително загуба на репутация и клиентела, и разходи за професионални съветници) претърпени заради Chess.com, и възникнали в резултат на нарушение от Ваша страна на Вашите задължения, съгласно тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнирите или Специалните Условия, или във връзка с Вашата невъзможност да спазите и изпълните инструкциите дадени Ви от нашия екип, или във връзка с всякакви обстоятелства, касаещи Вашето участие в Състезание.

В случай на спорове или разногласия относно който и да е аспект на Състезанието, включително, но не само, всички въпроси, свързани с връчването на Наградите, правото на Участник да участва в Състезанието, поведението на всеки Участник, тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнира или Специалните Условия, окончателното решение е на нашия екип и всяко решение на Chess.com ще е окончателно и обвързващо по отношение на Вас и няма да подлежи на разглеждане или обжалване от Вас или от всякаква трета страна.

Поведение на Членовете

Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, тормозещо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, явно сексуално, порнографско, клеветническо, инвазивно по отношение личния живот на други хора, омразно или расистко, етнически или по друг начин неприемливо;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или публични коментари, които съдържат реклами от всякакъв вид, включително религиозни, политически или набиращи съобщения за Chess.com групи, клубове, блогове или всяко друго съдържание на или извън Chess.com;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или всякакви публични коментари, които са извън темата или не са свързани с целта и съдържанието на оригиналното съдържание, игра, статия, блог или тема във форума;
 • заплашвате с насилие някой друг и да не заплашвате със самонараняване;
 • "дебнете" или тормозите по друг начин някого;
 • да се представяте за някое физическо или юридическо лице, включително, но не само, представител на Chess.com, или погрешно да заявите, или по друг начин да представите погрешно Вашата принадлежност към лице или юридическо лице;
 • подправяте заглавия или манипулирате по друг начин идентификатори, за да прикриете произхода на кое да е Съдържание, предавано чрез Услугата;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което нямате право да предоставяте по силата на който и да е закон или по силата на договорни или доверителни отношения;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което включва личната информация на някой друг, без неговото разрешение или което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, публични права или други права на собственост, на което и да е трето лице;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквато и да е нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, „джънкмейл“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“, или друга форма на увещаване, освен в онези области, които са предназначени за тази цел;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте какъвто и да е материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да е компютърен софтуер или хардуер, или телекомуникационно оборудване;
 • нарушават нормалното протичане на диалога или действат по друг начин, който влияе отрицателно върху способността на другите потребители да участват в обмена в реално време;
 • да се намесвате в или подривате Услугата, или сървърите, или мрежите, свързани с Услугата, или да не се подчинявате на изисквания, процедури, политики или правила на мрежи, свързани с Услугата;
 • достъп до, намеса в или използване на непублични части от Услугата, компютърните системи на Chess.com или техническите системи за доставка на снабдителите на Chess.com;
 • да изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на всяка система или мрежа, или данарушавате, или заобикаляте мерките за сигурност или удостоверяване;
 • използването на робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайта или друго ръчно, или автоматично устройство, или процес за извличане, индексиране, „изкопаване на данни“, или по какъвто и да е начин пресъздаване, или заобикаляне на навигационната структура, или представяне на Услугата, или нейното съдържание;
 • умишлено или неволно да нарушавате приложимото местно, щатско, национално или международно право и всички регулаторни актове, които имат сила на закона; и/или
 • събира или съхранява лични данни за други потребители във връзка със забраненото поведение и дейности, посочени в горните параграфи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, продавате, търгувате, препродавате или експлоатирате за каквито и да било търговски цели, каквато и да е част от Услугата (включително Вашето потребителско име в Chess.com), използването на Услугата или достъпа до Услугата. Вие се съгласявате, че Вашият Chess.com акаунт е непрехвърлим.

Съдържание

Разбирате, че за цялата информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видеа, съобщения, тагове или други материали („Съдържание“), независимо дали са публично оповестени или частно прехвърлени, носи лична отговорност лицето, от което произхожда такова Съдържание. Това означава, че Вие, а не Chess.com, носите пълната отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте посредством Услугата. Chess.com не контролира Съдържанието, публикувано чрез Услугата и поради тази причина не гарантира точността, целостта или качеството на такова Съдържание. Наясно сте, че като използвате Услугата, можете неволно да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично или неприемливо. При никакви обстоятелства Chess.com не носи отговорност за Съдържанието, включително, но не само, за грешки или пропуски в което и да е Съдържание, както и за всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на Съдържание публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин чрез Услугата.

Наясно сте, че Chess.com е възможно предварително да прегледа Съдържанието, но че Chess.com и определените от него лица имат правото (но не и задължението), по свое усмотрение, да прегледат, откажат или преместят всяко Съдържание, което е налично чрез Услугата. Без да се ограничава от горепосоченото, Chess.com и определените от него лица имат право да премахнат всяко Съдържание, което нарушава тези Условия за Ползване или е неприемливо по друг начин. Chess.com може да премахне всяко Съдържание от Услугата, по каквато и да е причина и може да блокира или прекрати потребители, или да възстановява потребителски имена по всяко време, без да носи отговорност пред Вас. Също така си запазваме правото да имаме достъп, да четем, съхраняваме и разкриваме всякаква информация, за която ние основателно считаме, че е необходима, за да (1) отговаря на всички приложими закони, разпоредби, правни процедури или правителствени искания; (2) прилага Условията за Ползване, включително разследвания за потенциалните им нарушения; (3) откривана, предотвратявана или по друг начин да се справя с измами, въпроси по сигурността или технически проблеми, (4) отговаря на искания за поддръжка от потребители, или (5) защитава правата, собствеността или безопасността на Chess.com, потребителите й и обществеността.

Разбирате, че Услугата и софтуерът, който е неразделна част от Услугата, могат да включват компоненти за сигурност, които позволяват защитата на дигитални материали и че използването на тези материали е предмет на правила за ползване, определени от Chess.com и/или доставчици на съдържание, които предоставят съдържание на Услугата. Нямате право да се опитвате да прескочите или заобиколите някое от правилата за използване, вградени в Услугата. Всяко неразрешено възпроизвеждане, публикуване, по-нататъшно разпространение или публично представяне на материалите, предоставени в Услугата, изцяло или частично, е строго забранено.

Chess.com не претендира за собственост върху Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в Услугата. Въпреки това, по отношение на Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в публично достъпни зони на Услугата, Вие предоставяте на Chess.com следните световни, безвъзмездни, постоянни, неотменяеми, прехвърляеми, неизключителни лицензи, с право на сублицензия, да използва, разпространява, възпроизвежда, модифицира адаптирате, публикува, превежда, предава, изпълнява и показва публично Съдържание, което сте представили или сте включили в публично достъпни области на Услугата и да включва такова Съдържание в други произведения, във всеки формат или посредник, познати към момента или по-късно създадени.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите Chess.com и неговите дъщерни дружества, филиали, работници, агенти, служители, партньори и лицензодатели да бъдат освободени от всякакви претенции или искания, включително минимални адвокатски възнаграждения, направени от трета страна поради или произтичащи от съдържание, което сте предоставили, публикували, предавали или по друг начин сте предоставили чрез Услугата, използването на Услугата, от връзката Ви с Услугата, от нарушаването на Условията за Ползване на Услугата или нарушаването на правата на друго лице.

Взаимоотношения С Рекламодателите

Вашата кореспонденция или бизнес отношения с, или участие в промоции на, рекламодатели, намерени на или чрез Услугата, включително плащане и доставка на свързани стоки или услуги, както и всякакви други условия, гаранции или представителства, свързани с такива отношения, са единствено между Вас и такъв рекламодател. Вие се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, включително имуществена, за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива отношения или в резултат на присъствието на такива рекламодатели в Услугата.

Услугата може да предостави, или трети лица могат да предоставят, линкове към други сайтове или ресурси на World Wide Web. Тъй като Chess.com няма контрол върху такива сайтове и ресурси, Вие приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не одобрява, и не носи отговорност за каквото и да е Съдържание, реклами, продукти или други материали на или достъпни от такива сайтове или ресурси. Освен това приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, било то пряка или непряка, за щети или загуби, които са причинени, или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова Съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такъв сайт или ресурс.

Собственически Права

Всички права, титли и интерес към и относно Услугата, включително приложимите авторски права, търговски марки и всякакви други собственически права са и ще останат изключителна собственост на Chess.com и нейните лицензодатели. Всички търговски марки, обслужващи знаци, лога, търговски наименования и всякакви други означения на Chess.com използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Chess.com. Други имена на продукти и компании, споменати в Услугата, е възможно да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Chess.com си запазва всички права, които не са изрично предоставени в тези Условия за Ползване.

Chess.com Ви предоставя лично, непрехвърлимо и неизключително право и лиценз за използване на обектния код на своя Софтуер на един компютър; при условие, че не (и не позволявате на трето лице да) копирате, модифицирате, създавате производни от, обратен инженеринг, обратно сглобяване или по друг начин се опитвате да откриете някакъв програмен код, да продавате, възлагате, преотстъпвате, предоставяте като обезпечение или по друг начин да прехвърляте каквито и да е било права относно Софтуера. Вие се съгласявате да не модифицирате Софтуера по какъвто и да е начин, нито да използвате модифицирани версии на Софтуера, включително (но не само) с цел получаване на неоторизиран достъп до Услугата. Вие се съгласявате да не получавате достъп до Услугата по какъвто и да е начин, освен чрез интерфейса, предоставен от Chess.com за достъп до Услугата.

Информация за Търговска Марка

Всички търговски марки и обслужващи знаци на CHESS.COM, и други лога, и имена на продукти и услуги на Chess.com, са търговски марки на Chess.com, LLC. Без предварителното разрешение на Chess.com Вие се съгласявате да не показвате или използвате тези търговски марки по какъвто и да е начин.

Chess.com зачита правата на интелектуална собственост на други и очаква потребителите на Услугата да направят същото. Chess.com е в съответствие с федералния Закон за Авторските Права в Цифровото Хилядолетие (DMCA), чийто текст може да бъде намерен на уебсайта на Службата за Авторски Права на САЩ на адрес http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Ние ще отговорим на сигнали за предполагаемо нарушение на авторските права, които са в съответствие със Закона за Авторските Права в Цифровото Хилядолетие (DMCA) и други приложими закони, и са ни предоставени правилно. Ако смятате, че някакво Съдържание е копирано или използвано по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля да ни предоставите следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено;
 • идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е предмет на нарушение, и информация, която е достатъчно индивидуализираща, за да ни позволи да намерим материала (например url);
 • Вашата контактна информация, включително адреса Ви, телефонния Ви номер и имейл адрес;
 • писмена декларация от Вас, заявявайки добросъвестната си преценка, че използването на материала по начина, който е оспорен, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или закона; и
 • декларация, че информацията в уведомлението е точна и, под страх от наказателна отговорност, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Ако смятате, че Вашето премахнато Съдържание не е действително в нарушение или че имате необходимите права да публикувате Съдържанието си, моля изпратете ни насрещно уведомление, съдържащо следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • Вашият физически или електронен подпис (с пълното Ви име);
 • идентификация на Съдържанието, което е било премахнато или до което достъпът е бил деактивиран, и местоположението, където се е появило съдържанието, преди да бъде премахнато или деактивирано;
 • декларация, че имате добросъвестно убеждение, под страх от наказателна отговорност, че Съдържанието е било премахнато или деактивирано в резултат на грешка или погрешно идентифициране на Съдържанието; и
 • Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, както и декларация, че ще приемете уведомяване от лицето, което е предоставило първоначалното уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако получим насрещно уведомление, можем да изпратим копие от насрещното уведомление до лицето, което твърди, че има нарушение на авторските права и да информираме това лице, че можем да заменим премахнатото Съдържание. Освен ако първоначалното лице, което твърди, че има нарушение на авторското право, не подаде иск за съдебно разпореждане срещу доставчика на Съдържанието, член или потребител, премахнатото Съдържание може да бъде заменено в рамките от десет до четиринадесет работни дни или повече след получаване на насрещното уведомление по лична преценка на Chess.com.

Моля разберете, че подаването на насрещно уведомление може да доведе до съдебно производство между Вас и жалбоподателя, за да се определи собствеността. Имайте предвид, че от това могат да възникнат неблагоприятни правни последици за Вас във Вашата страна, ако използвате фалшиво или недобросъвестно обвинение, като използвате тази процедура.

Запазваме си правото да премахваме Съдържание, за което се твърди, че е в нарушение, без предизвестие и по наше усмотрение. При подходящи обстоятелства, Chess.com може също да прекрати акаунта на потребителя, ако потребителят е многократен нарушител. Нашият определен агент за авторско право за известяване при предполагаемо нарушение на авторските права, видим в Услугата, е:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Международна Употреба

Тази Услуга се предоставя от Chess.com от нейните офиси в Съединените Американски Щати. Chess.com не твърди, че Услугата е подходяща или достъпна на други места. Тези, които изберат да получат достъп до Услугата от други места, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на местните закони, ако и доколкото се прилагат местните закони. Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в страна, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, подкрепяща тероризма, и не сте включени в списъка на забранените или ограничени лица.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ:

 • ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКВАТО Е" И "КАКВАТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ", БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, CHESS.COM ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ ОТНОСНО УЕБСАЙТА НА CHESS.COM И УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
 • CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ Й ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ (1) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (2) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (3) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ; (4) КАЧЕСТВОТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ; И (6) ВСЯКА ГРЕШКА В СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ДОСТЪП ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА.
 • ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СА ДОСТЪПНИ ПО ВАША СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК, И ВИЕ ЕДИНСТВЕНО ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ПО ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТАКЪВ МАТЕРИАЛ.
 • НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ОТ CHESS.COM ИЛИ ЧРЕЗ, ИЛИ ОТ УСЛУГАТА, НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.
 • МАЛЪК ПРОЦЕНТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ, КОГАТО СА ИЗЛОЖЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СВЕТЛИННИ МОДЕЛИ ИЛИ ФОНОВЕ НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА ИЛИ ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА. ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕИЗВЕСТНИ ПРЕДИ ТОВА ЕПИЛЕПТИЧНИ СИМПТОМИ, ДОРИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО НЯМАТ АНАМНЕЗА ЗА ПРЕДИШНИ ПРИПАДЪЦИ ИЛИ ЕПИЛЕПСИЯ. АКО ВИЕ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО СТРАДАТЕ ОТ ЕПИЛЕПСИЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА. НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВЕТЕ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ПОЧУВСТВАТЕ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА: ЗАМАЯНОСТ, ПРОМЕНИ В ЗРЕНИЕТО, ПОТРЕПВАНИЯ НА ОЧИТЕ ИЛИ МУСКУЛИ, ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ, ВСЯКАКВИ НЕВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ КОНВУЛСИИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО CHESS.COM Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С CHESS.COM, УСЛУГАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ИЛИ СЕ КАЧВА В УСЛУГАТА.

АКО ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА СЪД УСТАНОВИ, ЧЕ CHESS.COM НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА CHESS.COM, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ИЛИ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТЪПНО НА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (U.S. $100.00).

ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, УСТАВ, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СРЕДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНО ТУК, НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛО ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО, ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗВОДНИ ВРЕДИ. СЪОТВЕТНО НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

Промени в Условията за Ползване

Ние може да променяме тези Условия по всяко време и ще ги обновяваме с най-актуалната им версия в www.chess.com. Ако решим, че сме направили съществена промяна ще Ви уведомим, като Ви изпратим имейл на посочения от Вас при регистрацията на Вашия акаунт имейл адрес или чрез публикуване на известие чрез Услугата. Ако продължите да влизате в или ползвате Услугата след влизане в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените Условия за Ползване.

Обща Информация

Условията за Ползване представляват цялата договорка между Вас и Chess.com и уреждат използването на Услугата, като заместват всички предишни договорки между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата. Тези Условия за Ползване представляват пълната и изключителна договорка между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата и тези Условия за Ползване изместват и заменят всички предишни договорки между Вас и Chess.com, относно Услугата (с изключение на услугите, за които имате отделна договорка с Chess.com, което е изрично допълва или измества тези Условия за Ползване). Ако някоя разпоредба от тези Условия за Ползване бъде прогласена за нищожна, останалата част от Условията за Ползване остава в сила. Тези Условия за Ползване и предоставените права, и поетите по този договор задължения, не могат да бъдат прехвърляни, възлагани или делегирани по какъвто и да е начин от Вас. Chess.com може свободно да прехвърля тези Условия за Ползване и Вие изрично се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост, лицензирани на Chess.com, включително всякакви права върху Съдържанието, могат да бъдат прехвърляни на представител на Chess.com без необходимостта от Вашето съгласие. Невъзможността на Chess.com да упражнява или налага някакво право или разпоредба на УП не представлява отказ от такова право или разпоредба.