Споразумение с Потребителя

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.
Дата, от която е в сила: April 21, 2022

Просто казано: уважавайте другите, спазвайте закона и се забавлявайте!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

Използвайки нашата услуга, вие се съгласявате с условията в това Споразумение с потребителя. Ако не сте съгласни, не трябва да използвате нашата услуга, както е определено по-долу. Използването на Услугата от Ваша страна се счита за "продължаващо приемане" на настоящото Споразумение с потребителя, което означава, че всеки път, когато използвате Услугата, Вие приемате актуалната към момента версия на Споразумението с потребителя или някоя от Другите политики, дори ако те са се променили (без да сте уведомени) след последния път, когато сте използвали Услугата.

За да сключите това Споразумение, използвайте Услугата и/или да създайте акаунт при нас, като трябва да сте лице, навършило пълнолетие в държавата или страната, в която живеете. Ако влезете в това Споразумение, Вие потвърждавате, че сте навършили пълнолетие във Вашата юрисдикция и ние имаме право основателно да разчитаме на това. Ако не сте пълнолетен, тогава Вашият родител или законен настойник трябва да даде съгласието си за това Споразумение. Ако сте жител на щата Калифорния, който не е навършил 13 години, нямате право да използвате Услугата. Ако Вие или някой, когото познавате, е създал акаунт в chess.com, който е жител на щата Калифорния и е под 13-годишна възраст, моля, уведомете ни на https://support.chess.com.

Всички тези политики могат да бъдат актуализирани или модифицирани от време на време; така че трябва да проверявате тази страница редовно, за да търсите промени. Ако продължите да използвате нашата услуга, Вие потвърждавате, че продължавате да се съгласявате с всякакви промени в тези правила. We are not required to notify you in the event that we change any of our policies, except that if you are a resident of the State of California or a domiciliary of any country subject to the General Data Protection Regulation, we will notify you if we: (a) make any changes to this Agreement or the Other Policies permitting us to sell your user data, or (b) if we make any commercial use of your user data other than for internal purposes only.

ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ: (1) АРБИТРАЖНА КЛАУЗА; (2) ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ КОЛЕКТИВЕН ИСК СРЕЩУ НАС; (3) И ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ ИСКОВЕ СРЕЩУ НАС, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАШАТА УСЛУГА.

Арбитраж, Приложим Закон и Юрисдикция

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ РАЗДЕЛ. ТОЙ ЗАСЯГА ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО В СЪДА.

Ако имате какъвто и да е спор с Chess.com, който е свързан по някакъв начин с настоящото Споразумение, включително Другите Политики, или с достъпа до или използването на нашата Услуга, или с всяко друго използване на Услугите и/или транзакции с Chess.com от какъвто и да е вид, включително използването на Chess.com за маркетингови или образователни цели и всички други цели, тогава и двете страни се съгласяваме да търсим решение по следния начин:

1. Неформално Решаване

Първо ще се свържете с нас на адрес https://support.chess.com, за да ни уведомите за Вашия спор и ще се опитате да го разрешите с нас по неформален начин.

Трябва да озаглавите известието си до нас "Известие за Спор" и да включва пълното Ви законно име (истинското Ви име), името на съответния акаунт, който използвате (името на акаунта Ви или идентификатора на акаунта Ви), адреса Ви, начина за връзка с вас, проблема Ви и какво искате да направим. Ще се опитаме добросъвестно да договорим разрешаване на спора в продължение на поне тридесет (30) дни от датата, на която за първи път се свържете с нашата група за поддръжка. Ако не сме в състояние да разрешим спора по неформален начин, тогава ще се стремим към разрешаване на спора по следния начин:

2. Арбитраж

Федералният Закон за Арбитража ("FAA") и федералното арбитражно право се прилагат към настоящите Условия за Ползване, дори ако не сте жител на САЩ. Всички приложими международни аналози на FAA се прилагат към настоящото Споразумение с потребителя, с изключение на това, че към настоящото Споразумение не се прилагат никакви международни пактове на ООН, включително Международния Пакт на ООН за Продажба на Стоки.

Арбитражна Процедура

Трябва да изпратите Известие за Намерение за Арбитриране чрез заверена поща, използвайки пощенската служба на САЩ, на адрес: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907. Вашето известие трябва: (а) да описва естеството и основата на Вашия иск; и (б) посочете конкретното удовлетворение, което търсите.

След това ще подадете всякакви искове за окончателен и обвързващ арбитраж с Американската Арбитражна Асоциация („AAA”), като използвате приложимите й Правила за Търговски Арбитраж и Правила за Потребителски Арбитраж, изменени с настоящото Споразумение. Правилата за ААА могат да се намерят на http://www.adr.org.

Арбитърът ще бъде обвързан от настоящото Споразумение. AAA и Арбитърът ще провеждат всички фази на производството на Английски език. Арбитърът ще проведе изслушването виртуално, но ако страните се съгласят, че е необходимо лично изслушване, тогава Арбитърът ще проведе изслушването в окръг Юта, Юта или окръг, в който пребивавате. Можете да избирате между двете места.

Всяко решение или резолюция ще включва писмено изявление, което посочва решението по всеки иск и основата за решението, включително основните фактически и правни констатации и заключения на Арбитъра.

Арбитърът може да присъди само правни или сходни средства за защита, които са изискани от Вас или Chess.com за удовлетворяване на едно от нашите индивидуални искания (и които Арбитърът определя, че са подкрепени с достоверни релевантни доказателства). Арбитърът не може да присъди облекчение срещу Chess.com по отношение на лице, различно от Вас.

Ако е необходимо, всяка от страните може да представи арбитражно решение или решение на всеки съд с компетентна юрисдикция, който да бъде изпълнен като окончателно решение. Решението на арбитъра ще се счита за окончателно и задължително, без възможност за обжалване. Всички страни в арбитража се съгласяват да се откажат от всякакви права на обжалване в максималната степен, допустима от FAA и действащите към момента търговски правила на AAA.

Арбитражни Такси, Разходи и Такси за Адвокат

Ако търсите обезщетение в размер на 10 000 долара или по-малко, Chess.com незабавно ще възстанови таксата за подаване на жалба и Вашия дял, ако има такъв, от разноските за арбитраж на AAA, включително компенсацията на арбитъра, в случай че арбитърът присъди решение във Ваша полза (освен ако арбитърът не определи, че исковете Ви са неоснователни или са подадени с цел тормоз, в който случай се съгласявате да възстановите таксите и разноските на Chess.com, включително адвокатските хонорари, свързани със защитата срещу такъв иск). Ако търсите обезщетение в размер на повече от 10 000 USD - или ако не се прилагат Правилата на ААА за Потребителски Арбитраж - тогава ААА ще разпредели арбитражните разходи, включително разноските за арбитъра, между Вас и Chess.com, съгласно Правилата на ААА за търговски арбитраж, освен в случай, че арбитърът определи, че исковете Ви са неоснователни или са подадени с цел тормоз.

Арбитърът не издава арбитражно решение, което изисква едната страна да заплати адвокатските хонорари на другата, освен ако арбитърът не установи, че исковете на страната са несериозни или предявени с цел тормоз на другата.

Нищо в този раздел не пречи на никоя от страните да търси обезщетение или в съда за искове с малък материален интерес (за допустими искове), или заповед или друго справедливо обезщетение от гражданските съдилища по въпроси, свързани със сигурността на данните, интелектуалната собственост или неоторизиран достъп до Услугата. Нищо в този раздел не може да се тълкува като ограничаване на права или забрана за обжалване, които съгласно приложимото местно законодателство не могат да бъдат ограничени от иначе валидна арбитражна разпоредба.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ С ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ВИЕ И CHESS.COM СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ИЛИ УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ.

ВСИЧКИ ИСКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЯВАНИ В ИНДИВИДУАЛНО КАЧЕСТВО НА СТРАНИТЕ, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВ В КАКВОТО И ДА Е ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, И, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ДОГОВОРИМ ДРУГО, АРБИТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА ОБЕДИНЯВА ИСКОВЕТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Освен това, всеки такъв спор ще се води единствено в Окръжния Съд на САЩ, разположен в Окръг Солт Лейк, Юта, или в Окръжния Съд на щата Юта в окръг Юта, САЩ. Вие се съгласявате с юрисдикцията и местонахождението на такива съдилища и се отказвате от всякакви възражения, че това е неудобен форум.

3. Алтернативно Разрешаване на Спорове

Ако спорът Ви се отнася до констатацията на Chess.com, че сте нарушили неговата Политика за Честна Игра, тогава, ако не желаете да го изпратите за арбитраж в ААА, можете да изберете да го изпратите вместо това за окончателен и задължителен арбитраж в Експертен Панел по Честна Игра. Chess.com има изключителното право да преглежда всички такива искове, подадени за разрешаване от Експертния Панел по Честна Игра, и има правото, по свое усмотрение, да приема или отхвърля такива искове за арбитраж. Ако Chess.com отхвърли такъв иск за разрешаване от Експертния Панел по Честна Игра, Вие все пак можете да използвате Арбитражната процедура, предвидена в подраздел 2 по-горе.

Този панел ще проведе изслушването си, като използва Правилата за Потребителски Арбитраж на ААА, както са изменени от разпоредбите за Арбитраж в Раздел 2 от настоящото Споразумение.

Chess.com ще плати всички такси и разходи, свързани с тази процедура на Панела за Честна Игра (с изключение на таксите на Вашия адвокат). И Вие, и Chess.com ще останете отговорни за собствените си адвокатски хонорари при всякакви обстоятелства, независимо кой спечели в това производство.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Събирането и съставът на Панела за честна игра са изцяло по преценка на Chess.com и като се подчинявате на юрисдикцията на Панела за честна игра, Вие се съгласявате, че неговото решение е окончателно и обвързващо, без възможност за обжалване, освен ако Chess.com, по свое усмотрение, не реши да предостави такава възможност за обжалване.

Прекратяване

Вие се съгласявате, че Chess.com може, със или без причина и без предварително уведомление, незабавно да прекрати Вашия акаунт в Chess.com, всеки свързан имейл адрес и достъпа до Услугата. Chess.com може да прекрати със или без причина, по всяко време и с незабавно действие, изцяло по преценка на Chess.com, включително, но не само, ако Членът не спазва тези правила и условия на Споразумението. Спазването на настоящото Споразумение или на Другите Политики не представлява обещание или гаранция за бъдещ достъп до Chess.com или до Услугата. Причината за такова прекратяване може да включва, но не се ограничава до: (а) прекрачвания или нарушения на настоящите Условия за Ползване или други включени споразумения или насоки, (b) искания от правоприлагащи или други държавни органи, (c) искане от Ваша страна (самоинициативно изтриване на акаунт), (d) прекратяване или съществена материална промяна на Услугата (или на която и да е част от нея), (e) неочаквани технически проблеми или проблеми със сигурността, (f) продължителни периоди на неактивност, (g) участие от Ваша страна в измамни или незаконни дейности и/или (h) неплащане на дължими от Вас такси във връзка с Услугите. При прекратяване на Услугата за действия, причиняващи действителни, компенсируеми вреди на Chess.com (например участие в нарушение на сигурността на данните на Chess.com), Chess.com се ползва от всички права и средства за защита срещу Вас, включително да търси разрешения на проблема чрез съдилищата на Щата Юта или по друг начин.

Прекратяването на акаунта Ви в Chess.com включва: (а) премахване на достъпа до всички функции в рамките на Услугата, (б) изтриване на Вашата парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързани със или вътре във Вашия акаунт (или която и да е част от него), (в) забрана за по-нататъшно използване на Услугата, (г) ако нарушите Политиката на Честна игра, акаунтът Ви ще бъде обозначен като затворен поради нарушаване на Политиката на Честна игра, както и включва премахване на аватара на Вашия профил, името и личната информация от акаунта (но запазвайки потребителското си име), (д) ако нарушите Политиката на Честна игра, докато играете събитие, организаторът на събитието може да Ви дисквалифицира от събитието поради това, че акаунтът Ви в Chess.com е бил затворен поради нарушение на Правилата за Честна игра, и (е) ако нарушите Общностната Политика, Вашият акаунт ще бъде обозначен като затворен заради злоупотреба, както и включва премахване на аватара, името и личната информация от акаунта (но запазвайки потребителското име).

Освен това се съгласявате, че всички прекратявания в Chess.com ще бъдат направени по собствена преценка и че Chess.com не носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на Вашия акаунт, свързания имейл адрес или достъп до Услугата. Няма право на обжалване на прекратяването на акаунт в Chess.com, освен ако Chess.com, по свое усмотрение, не реши да предостави такова обжалване. Ако сте субект на GDPR или ако сте жител на щата Калифорния, прекратяването на Вашия профил в Chess.com не прекратява правото Ви да получите копие или да поискате изтриване на всички лични данни, които съхраняваме или обработваме за Вас.

Ограничения на Акаунта

Chess.com може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, включително, без ограничение, максималния брой дни, в които Услугата ще запази имейл съобщения, публикации на табла за съобщения или друго качено Съдържание, максималния брой имейл съобщения, които могат да бъдат изпратени от или получени от акаунт в Услугата, максималният размер на всяко имейл съобщение, което може да бъде изпратено от или получено от акаунт в Услугата, максималното дисково пространство, което ще бъде разпределено на сървърите на Chess.com от Ваше име, и максималният брой пъти (и максималната продължителност, за която) имате достъп до Услугата за даден период от време. Chess.com не носи отговорност за изтриването или несъхранението на съобщения и други комуникации или друго Съдържание, поддържано или предавано от Услугата. Chess.com си запазва правото да излиза от акаунти, които са неактивни за продължителен период от време.

Освен това, по отношение на Политиката за Честна Игра, Chess.com може също така да установи общи практики и ограничения относно използването на Вашия акаунт, включително и без ограничение: наблюдение на данните и поведението на играта Ви и, когато Вашето поведение е подозрително, ограничаване на играта Ви, премахване от събитие или предотвратяване на присъединяването Ви към събитие.

Chess.com си запазва правото да променя тези общи практики и ограничения от време на време, без да ви уведомява.

Награди

За да участвате в събития с награди на Chess.com, трябва да сте пълнолетен според законите на Вашия щат или страна на пребиваване и да спазвате местните закони. Ако не сте пълнолетен, Вашият родител или законен настойник трябва да се съгласи с това споразумение. Chess.com не носи отговорност за проверката на законността на Вашето участие в събитията.

В случай че спечелите Награда (парична или друга) в рамките на Състезание (турнир, събитие или друго) на Chess.com, с настоящото потвърждавате и се съгласявате Chess.com да провежда разследване на Вашите игри, независимо дали те са свързани или не с тези, които се провеждат в рамките на Състезанието, и че всяко решение за определяне на Вашето право да спечелите Награда или за дисквалификацията Ви е на Chess.com. Chess.com може, по свое усмотрение, да задържи всички Награди, спечелени в някое от Състезанията на нашия Сайт, за определен период от време, докато тече разследването на Вашите игри. Всяко решение на Chess.com относно отнемането, намаляването или анулирането на Наградите в съответствие с Условията за ползване на Chess.com е окончателно и задължително за Вас и не подлежи на преразглеждане или обжалване от Вас или от трета страна.

Като участвате в което и да е Състезание, с настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност, няма да търсите обезщетения от и ще считате за безвиновни нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители по повод всякакви разходи, искови претенции за обезщетения за вреди, загуби и щети, действия или съдебни процедури инициирани от Вас (или от трети страни от Ваше име) ("Искове"), в резултат на Вашето участие в Състезанието и/или всяка Награда, която в резултат на него може или не да Ви бъде дадена, като Chess.com напълно изключва всякаква своя отговорност във връзка с подобни Искове.

Chess.com няма да носи отговорност към Вас за неизпълнение на което и да е от задълженията ни във връзка със Състезанието или по отношение на Наградата, когато Chess.com не е в състояние да го направи в резултат на обстоятелства извън нашия разумен контрол.

С настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители от всички разходи, загуби, щети и пасиви (включително загуба на репутация и клиентела, и разходи за професионални съветници) претърпени заради Chess.com, и възникнали в резултат на нарушение от Ваша страна на Вашите задължения, съгласно тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнирите или Специалните Условия, или във връзка с Вашата невъзможност да спазите и изпълните инструкциите дадени Ви от нашия екип, или във връзка с всякакви обстоятелства, касаещи Вашето участие в Състезание.

В случай на спорове или разногласия относно който и да е аспект на Състезанието, включително, но не само, всички въпроси, свързани с връчването на Наградите, правото на Участник да участва в Състезанието, поведението на всеки Участник, тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнира или Специалните Условия, окончателното решение е на нашия екип и всяко решение на Chess.com ще е окончателно и обвързващо по отношение на Вас и няма да подлежи на разглеждане или обжалване от Вас или от всякаква трета страна.

Chess.com не предоставя и не може да предоставя данъчни или правни съвети относно данъчното разпределение на наградите. Chess.com може да разкрие информация, свързана с Наградите, на всеки данъчен орган, който сметне за необходимо, включително в отговор на валидно искане за информация от страна на правителствен орган, отправил такова искане. Без да се ограничава всеобхватността на горното, Chess.com може да ви уведоми или да не ви уведоми за такива разкривания по своя преценка, което може да представлява ограничение на вашите права на поверителност съгласно GDPR или аналогичните закони за поверителност на данните във вашата юрисдикция.

Поведение на Членовете

Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, тормозещо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, явно сексуално, порнографско, клеветническо, инвазивно по отношение личния живот на други хора, омразно или расистко, етнически или по друг начин неприемливо;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или публични коментари, които съдържат реклами от всякакъв вид, включително религиозни, политически или набиращи съобщения за Chess.com групи, клубове, блогове или всяко друго съдържание на или извън Chess.com;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или всякакви публични коментари, които са извън темата или не са свързани с целта и съдържанието на оригиналното съдържание, игра, статия, блог или тема във форума;
 • заплашвате с насилие някой друг и да не заплашвате със самонараняване;
 • "дебнете" или тормозите по друг начин някого;
 • да се представяте за някое физическо или юридическо лице, включително, но не само, представител на Chess.com, или погрешно да заявите, или по друг начин да представите погрешно Вашата принадлежност към лице или юридическо лице;
 • подправяте заглавия или манипулирате по друг начин идентификатори, за да прикриете произхода на кое да е Съдържание, предавано чрез Услугата;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което нямате право да предоставяте по силата на който и да е закон или по силата на договорни или доверителни отношения;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което включва личната информация на някой друг, без неговото разрешение или което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, публични права или други права на собственост, на което и да е трето лице;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквато и да е нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, „джънкмейл“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“, или друга форма на увещаване, освен в онези области, които са предназначени за тази цел;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте какъвто и да е материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да е компютърен софтуер или хардуер, или телекомуникационно оборудване;
 • нарушават нормалното протичане на диалога или действат по друг начин, който влияе отрицателно върху способността на другите потребители да участват в обмена в реално време;
 • да се намесвате в или подривате Услугата, или сървърите, или мрежите, свързани с Услугата, или да не се подчинявате на изисквания, процедури, политики или правила на мрежи, свързани с Услугата;
 • достъп до, намеса в или използване на непублични части от Услугата, компютърните системи на Chess.com или техническите системи за доставка на снабдителите на Chess.com;
 • да изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на всяка система или мрежа, или данарушавате, или заобикаляте мерките за сигурност или удостоверяване;
 • използването на робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайта или друго ръчно, или автоматично устройство, или процес за извличане, индексиране, „изкопаване на данни“, или по какъвто и да е начин пресъздаване, или заобикаляне на навигационната структура, или представяне на Услугата, или нейното съдържание;
 • умишлено или неволно да нарушавате приложимото местно, щатско, национално или международно право и всички регулаторни актове, които имат сила на закона; и/или
 • събира или съхранява лични данни за други потребители във връзка със забраненото поведение и дейности, посочени в горните параграфи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, продавате, търгувате, препродавате или експлоатирате за каквито и да било търговски цели, каквато и да е част от Услугата (включително Вашето потребителско име в Chess.com), използването на Услугата или достъпа до Услугата. Вие се съгласявате, че Вашият Chess.com акаунт е непрехвърлим.

Спазването на горните правила и разпоредби не представлява гаранция за продължаване на достъпа до Услугата или използването на Chess.com. Chess.com си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа Ви до Chess.com и/или Услугата по всяко време.

Съдържание

Разбирате, че за цялата информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видеа, съобщения, тагове или други материали („Съдържание“), независимо дали са публично оповестени или частно прехвърлени, носи лична отговорност лицето, от което произхожда такова Съдържание. Това означава, че Вие, а не Chess.com, носите пълната отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте посредством Услугата. Chess.com не контролира Съдържанието, публикувано чрез Услугата и поради тази причина не гарантира точността, целостта или качеството на такова Съдържание. Наясно сте, че като използвате Услугата, можете неволно да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично или неприемливо. При никакви обстоятелства Chess.com не носи отговорност за Съдържанието, включително, но не само, за грешки или пропуски в което и да е Съдържание, както и за всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на Съдържание публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин чрез Услугата.

Наясно сте, че Chess.com е възможно предварително да прегледа Съдържанието, но че Chess.com и определените от него лица имат правото (но не и задължението), по свое усмотрение, да прегледат, откажат или преместят всяко Съдържание, което е налично чрез Услугата. Без да се ограничава от горепосоченото, Chess.com и определените от него лица имат право да премахнат всяко Съдържание, което нарушава тези Условия за Ползване или е неприемливо по друг начин. Chess.com може да премахне всяко Съдържание от Услугата, по каквато и да е причина и може да блокира или прекрати потребители, или да възстановява потребителски имена по всяко време, без да носи отговорност пред Вас. Също така си запазваме правото да имаме достъп, да четем, съхраняваме и разкриваме всякаква информация, за която ние основателно считаме, че е необходима, за да (1) отговаря на всички приложими закони, разпоредби, правни процедури или правителствени искания; (2) прилага Условията за Ползване, включително разследвания за потенциалните им нарушения; (3) откривана, предотвратявана или по друг начин да се справя с измами, въпроси по сигурността или технически проблеми, (4) отговаря на искания за поддръжка от потребители, или (5) защитава правата, собствеността или безопасността на Chess.com, потребителите й и обществеността.

Chess.com не следи и не може да следи съдържанието, генерирано от други потребители. Chess.com не гарантира, че генерираното от потребителите съдържание е подходящо за други потребители, включително за вас.

Вие разбирате, че Услугата и софтуерът, вграден в Услугата, могат да включват компоненти за сигурност, които позволяват защита на цифрови материали, и че използването на тези материали подлежи на правилата за използване, определени от Chess.com и/или доставчиците на съдържание, които предоставят съдържание на Услугата. Такъв вграден софтуер може да включва бисквитки. Моля, прегледайте нашата политика за бисквитките за повече информация.

Нямате право да се опитвате да променяте или заобикаляте правилата за използване, вградени в Услугата. Всяко неразрешено възпроизвеждане, публикуване, по-нататъшно разпространение или публично показване на материалите, предоставени в Услугата, изцяло или частично, е строго забранено.

Chess.com не претендира за собственост върху Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в Услугата. Въпреки това, по отношение на Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в публично достъпни зони на Услугата, Вие предоставяте на Chess.com следните световни, безвъзмездни, постоянни, неотменяеми, прехвърляеми, неизключителни лицензи, с право на сублицензия, да използва, разпространява, възпроизвежда, модифицира адаптирате, публикува, превежда, предава, изпълнява и показва публично Съдържание, което сте представили или сте включили в публично достъпни области на Услугата и да включва такова Съдържание в други произведения, във всеки формат или посредник, познати към момента или по-късно създадени.

Докато използвате услугата Chess.com, активността Ви по време на игра ще генерира ходове, игри, рейтинги и статистики. Тези данни стават публично достъпни и не могат да бъдат скрити или премахнати. Освен това всички ходове и игри в шахмата са публични и могат да бъдат свободно достъпни, копирани и използвани от всеки за всякакви законни цели.

Записването, предаването и споделянето на видеоклипове от използването на интерфейса на Chess.com (например във видеоклипове за YouTube, в Twitch и т.н.) е разрешено, при условие че логото на Chess.com е показано в интерфейса. Записаният материал е собственост на автора, въпреки че интерфейсът, дизайнът и художественото оформление остават собственост на Chess.com. Ние обаче ще продължим да си запазваме правото да отменяме разрешението Ви за използване на нашата собственост по всяко време по наша преценка.

Игрова Активност на Потребителите (UGA) и Незаменими Жетони (NFT)

Нашата услуга включва също така генериране и поддържане на запис на игровата активност, историята и статистиката на всеки потребител.

Собственост

 1. Освен ако не е посочено друго в писмен вид от нас, всички UGA, включително, но не само, дизайнът, текстът, графиките, снимките, информацията, данните, софтуерът, звуковите файлове, други файлове, както и подборът и подредбата им (наричани общо "UGA"), са собственост на Chess.com или на нашите филиали, лицензодатели или потребители, според случая.
 2. Независимо от обратното в настоящите Общи условия, това Споразумение може да включва софтуерни компоненти, предоставени от Chess.com или негови филиали, или от трета страна, които са предмет на отделни лицензионни условия, като в такъв случай тези лицензионни условия ще се прилагат за тези софтуерни компоненти.
 3. Шахматните ходове, партии, резултати, рейтинги и статистики са публично достъпни и могат да бъдат разглеждани, използвани и копирани от всеки.

Лиценз за Достъп и Използване на ИАП

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable, and personal license to access and use the UGA; provided, however, that license is subject to these Terms and does not include any right to: (a) sell, resell or use it unlawfully; (b) hide, delete, modify or otherwise make any derivative uses of the UGA, or any portion thereof; (c) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods; (d) download (other than page caching) any portion of the UGA; except as permitted by our inference here; and (e) use the UGA other than for our intended purposes for them.

Предоставяме Ви ограничено, неизключително и непрехвърляемо право да създавате текстови хипервръзки към нашата Услуга, включително UGA, за законни търговски и нетърговски цели, при условие че тази връзка не представя Chess.com или нашите филиали, или който и да е от нашите продукти или услуги по неверен, подвеждащ, унизителен или по друг начин опозоряващ начин, и при условие че сайтът, към който се препраща, не съдържа материали за възрастни или незаконни материали, или материали, които са обидни, притеснителни или по друг начин неприемливи. Това ограничено право може да бъде отменено по всяко време. Можете да използвате логото или други графични изображения на Chess.com, за да поставите връзка към Услугата или Съдържанието, с нашето подразбиращо се разрешение. Можете също така да използвате или да поставяте в рамка или да използвате техники за поставяне на рамки, за да включите всяка търговска марка, лого или друга информация за собственост на Chess.com, включително изображенията, намиращи се в Услугата, съдържанието на всеки текст или оформлението или дизайна на всяка страница или форма, съдържаща се на страница, в Услугата, с нашето изрично съгласие.

NFT

Нашата Услуга дава възможност на потребителите да създават, продават, купуват и разменят на нашата Услуга по един уникален NFT, проследен от блокчейна на Ethereum, за всяка игра, която потребителят играе в нашата Услуга. Този NFT ще служи като цифров колекционерски предмет и ще се изработва първоначално чрез платформата за NFT, известна като "Шах Съкровище". Шах Съкровище е партньорство между Chess.com и Fourthwave.

Предоставяме Ви световен, неизключителен, личен, ограничен лиценз за създаване на такива NFT. След като ги създадете, можете да продавате, купувате и разменяте NFT в нашата Услуга Шахматно Съкровище или, ако желаете, във всяка платформа на трета страна, която предоставя пазар за NFT. Разбира се, Вашият опонент ще се ползва от същото право.

Your username and avatar will appear on any games that are minted. However, in order for Treasure Chess NFTs to be listed in the Marketplace or sold, both players will need to opt-in to the Treasure Chess service through https://treasure.chess.com. If you do not want your games (past and future) to be made available in the Marketplace of our Service, or on any other NFT marketplaces, then do not opt-in. If you would like to completely opt-out of the Treasure Chess Service, including the ability for your opponents to mint your games, please contact us

support@chess.com

При достатъчно предизвестие ще уважим искането Ви и в рамките на 72 часа от получаването му ще попречим на трети страни (включително опонентите Ви в играта) да изработят NFT в нашата Услуга за всяка игра, която сте играли.

Търговия с NFT през нашата Услуга

Продавачи Трети Страни. Всички транзакции, извършени чрез нашата Услуга, се управляват и потвърждават в блокчейна на Ethereum и обикновено се обработват от Chess.com. Ако обаче използваме продавачи трета страна за някой от аспектите на транзакцията, тогава, за да инициирате, показвате, съхранявате и търгувате с NFT Шах Съкровище, може да се наложи да настроите електронен портфейл при продавач трета страна. Например, NiftyChess ще обработи създаването и покупката на Вашия NFT Шах Съкровище. Torus ще осигури електронния портфейл и неговата сигурност. Wyre ще обработва транзакциите с дебитни карти. Като използвате нашата Услуга за извършване на някое от горепосочените действия, Вие се съгласявате с условията за ползване на услугата и, когато е приложимо, с политиките за поверителност на тези продавачи трети страни. С изключение на изрично изложеното тук, условията на тези продавачи трети страни ще уреждат съответната част от транзакцията, която продавачът трета страна улеснява, когато поискате от Chess.com да изсече някое NFT на Шах Съкровище; включително всички свързани децентрализирани технологии (напр. Ethereum), уебсайтове, услуги, инструменти, приложения, смарт договори и API-та, които се предоставят от такива продавачи трети страни. За по-голяма яснота, нашата Услуга не включва услуги, предоставяни от продавачи трети страни.

You hereby expressly grant Chess.com the right, power, and authority to transmit your information to such third party vendors as reasonably necessary for us to provide our Service to you. Chess.com has no affiliation with any third party vendors, and we do not and will not collect or receive any of the information, including any personal information, that you provide to such third party vendors, except for any information that may be publicly available on the Ethereum blockchain. Because Chess.com has no control over third party vendors, or their websites or mobile applications, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external websites, mobile applications or resources accessible from those third party vendors, and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products, services, or other materials available from such websites or mobile applications, nor does Chess.com endorse any such websites, mobile applications or resources, or the products or services accessible on such websites or mobile applications.

Условия за Покупка. Можете да инициирате покупка на NFT на Шах Съкровище на цена, показана на съответната страница, като изберете "Изсичане" в нашата Услуга. В резултат на тази покупка ще бъдете единствен собственик на бялата или черната страна на играта за крипто-токена, представляващ NFT.

Всички покупки, осъществени чрез нашата Услуга, са окончателни и не подлежат на възстановяване. Покупките могат да бъдат извършвани чрез използване на една или повече криптовалути, които можем да изберем да приемаме от време на време. Запазваме си правото по свое усмотрение да ограничаваме сумата в долари (или еквивалента в други валути) и броя на всички трансакции в Сайта. Chess.com няма задължение да приема криптовалути и си запазваме правото по свое усмотрение да определяме какви валути или начин на плащане да приемаме по всяко време. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички трансакции, осъществени чрез нашата Услуга, са публично видими в блокчейна на Ethereum, когато са направени.

You are responsible for all payments, fees and costs when engaging in any transactions involving Treasure Chess NFTs, including, without limitation, the purchase price, transaction fees (e.g., “gas” fees) and all other fees associated with your use of our Service or the services of third party vendors. You also are solely responsible for payment of all national, federal, state, local or other taxes of any jurisdiction, of whatever nature whether now in effect or imposed in the future by any national, federal, state, local, international or any other governmental authority or taxing jurisdiction, including, without limitation, any income, sales, use, value-added (VAT), goods and services and other taxes and duties associated with your use of our Service, the services of third party vendors, and your purchase of NFTs from any party. You are solely responsible for any tax reporting for transactions in which you may be a seller of Treasure Chess NFTs.

Вторични Продажби. Възможно е да имате ограничено право да продавате или прехвърляте своите NFT от Шах Съкровище на пазар на трета страна. Ние не наблюдаваме и не контролираме никакви покупки или продажби на пазара, нито каквато и да е друга дейност извън тази в нашата Услуга.

Ограничен Лиценз. Във връзка с покупката на един или повече Шах Съкровище NFT и при условие, че спазвате условията на това Споразумение, Chess.com може да Ви предостави ограничен лиценз за показване на Произведенията на изкуството, свързани с тези NFT на Шах Съкровище. Условията на посочения ограничен лиценз, включително ограниченията за използване на такива Произведения на изкуството и разпоредбите, свързани със срока и прекратяването му, могат да бъдат намерени в следващия раздел (Лицензионно Споразумение за NFT):

Лицензионно Споразумение за NFT

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Понятия.

  "Произведение на Изкуството" означава оригиналното произведение на изкуството, което е отпечатано като NFT Шах Съкровище.

  "Шах Съкровище NFT" означава уникален, проследяван от блокчейна на Ethereum ("ETH"), незаменяем токен, който служи за цифрово колекционерско изделие и е първоначално създаден от Вас от партия, която сте играли чрез нашата Услуга.

  "Собствен" или "Притежаван" означава, по отношение на NFT Шах Съкровище, този, който: (а) първоначално сте създали от игра, която сте играли в нашата Услуга; или (b) сте закупили на Одобрен Пазар от легитимния собственик на този NFT на Шах Съкровище.

  "Интелектуална Собственост на Трети Страни" означава всякакви патентни права на трети страни (включително, без ограничение, заявки за патенти и разкрития), авторски права, търговски тайни, търговски марки, ноу-хау или всякакви други права на интелектуална собственост, признати в която и да е страна или юрисдикция в света.

  Информация, която събираме автоматично: Когато взаимодействате с нашите Услуги, ние (и нашите партньори, рекламодатели, рекламни мрежи и други доставчици на услуги от трети страни) автоматично събираме определена информация. Например, събираме информация за уебстраниците, които разглеждате, и за това как се придвижвате през нашите Услуги, как сте достигнали до нашите Услуги, как взаимодействате с нашите страници в социалните медии и как взаимодействате с нашите имейл съобщения.

 2. Лиценз.

  Ако спазвате условията на настоящото Споразумение, с настоящото Ви предоставяме световен, неизключителен, личен, ограничен лиценз, единствено по отношение на притежаваните от Вас NFT на Шахматно Съкровище, да показвате Произведенията на изкуството, свързани с тези NFT на Шахматно Съкровище, частно или публично, единствено за лични, нетърговски цели, включително в платформи на социални медии, цифрови галерии или по друг начин в интернет или във връзка с Вашето предложение за продажба или търговия с Вашите NFT на Шахматно Съкровище. Този лиценз не Ви предоставя никакви права във връзка с или върху Произведенията на изкуството, отделно от свързаните с тях NFT на Шахматно Съкровище, включително и всички авторски права, описани в Раздел 4 по-долу.

 3. Ограничения.

  Вие се съгласявате, че нямате право и няма да позволявате на трети лица да правят или да се опитват да правят някое от следните неща без нашето изрично предварително писмено съгласие във всеки случай: (i) да променяте по какъвто и да е начин Произведенията на Изкуството, свързани с Вашите NFT в Шах Съкровище; (ii) да използвате Произведенията на Изкуството за реклама, маркетинг или продажба на какъвто и да е продукт или услуга; (iii) да използвате Произведенията на Изкуството във връзка със злонамерени, вредни, обидни или неприлични изображения, видеоклипове или други материали или форми на медия, включително такива, които изобразяват омраза, нетърпимост, насилие, жестокост или нещо друго, което би могло основателно да се счита за реч на омразата или по друг начин да нарушава приложимите закони или разпоредби или да нарушава правата на други лица; (iv) да използва или да включва Произведенията на Изкуството във филми, видеоклипове, видеоигри или други форми на медия с търговска цел; (v) да продава, разпространява с търговска цел или по друг начин да комерсиализира стоки, които включват, съдържат или се състоят от Произведенията на Изкуството; (vi) да използва търговска марка, авторско право или да се опитва да регистрира търговска марка, авторско право или по друг начин да придобива допълнителни права на интелектуална собственост върху Произведенията на Изкуството, включително върху името, търговската марка, логото, авторското право (включително дизайна на червената рамка) на Chess.com или други индикатори от първоизточници, съдържащи се или изобразени в него; (vii) да се опитва да изкопае, токенизира или създаде допълнителен криптографски токен, представляващ Произведението на Изкуството, на която и да е платформа; (viii) да фалшифицира, представя в невярна светлина или прикрива авторството на Произведенията на изкуството или на NFT на Шах Съкровище; или (ix) да използва или експлоатира по друг начин с търговска цел което и да е Произведение на Изкуството за своя полза или за полза на трета страна, включително чрез продажба на копия на което и да е Произведение на изкуството или продажба на деривативни произведения, въплъщаващи което и да е Произведение на Изкуството.

 4. Собственост.

  You acknowledge and agree that Chess.com (or, as applicable, its licensors) owns all legal right, title and interest in and to the Artwork, and all intellectual property rights therein. The rights that you have in and to the Artwork are limited to those expressly described in Section 2 of this Agreement. We (on behalf of us and, as applicable, our licensors) reserve all other rights in and to the Artwork, including all copyrights in and to the Artwork (e.g., the right to reproduce and make copies, to prepare derivate works, to distribute, sell, or transfer, to display, to perform, and to publicly display and publicly perform).

 5. Срок на Лиценза.

  Лицензът, предоставен в Раздел 2, се прилага само до степента, до която продължавате да притежавате приложимия NFT на Шахматно Съкровище. Ако по което и да е време продадете, размените, дарите, подарите или прехвърлите Вашия NFT на Шахматно Съкровище на нов Собственик, лицензът, предоставен в Раздел 2, се прехвърля на този нов Собственик и Вие няма да имате никакви по-нататъшни права върху NFT на Шахматно Съкровище или Произведения на изкуството, свързани с този NFT на Шахматно Съкровище. Ако в даден момент изгорите или се разпоредите по друг начин с Вашия NFT на Шахматно Съкровище по някаква причина, или продадете, размените, дарите, подарите Вашия NFT на Шахматно Съкровище, лицензът, предоставен в Раздел 2, ще изтече незабавно по отношение на този NFT на Шахматно Съкровище без изискване за предизвестие или каквото и да е друго действие и Вие няма да имате никакви по-нататъшни права върху NFT на Шахматно Съкровище или Произведения на изкуството, свързани с този NFT на Шахматно Съкровище.

 6. Обезщетение.

  Вие ще обезщетите, защитите (по наше искане) и предпазите Chess.com, нашите филиали и нашите лицензодатели, както и нас и техните съответни служители, агенти, директори, представители, изпълнители и работници, от и срещу всички искове, дела, искания, действия, загуби, отговорности, щети, съдебни решения, санкции, глоби, разноски и други разходи (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от Вашето нарушение или предполагаемо нарушение на настоящото Споразумение. Също така ще имаме право да осигурим собствената си защита допълнително или алтернативно за наша сметка.

 7. Ограничаване на Отговорността.

  В никакъв случай няма да носим отговорност пред Вас за каквито и да било специални, случайни, типични, косвени, наказателни или последващи щети (включително загуба на печалба) във връзка с предмета на настоящото споразумение, независимо дали такава отговорност произтича от иск, основан на договор, гаранция, деликт (включително небрежност), строго задължение или друго, и независимо дали сте били уведомени за възможността за такава загуба или щета. Общата отговорност на Chess.com по това Споразумение няма да надвишава нетните приходи, действително получени от нас във връзка с всяка сделка, при която сте закупили от нас правото да създадете Вашето NFT на Шахматно Съкровище. Горното ограничение на отговорността се прилага само до степента, позволена от приложимото право. В никакъв случай няма да носим отговорност за невъзможността да получите достъп до Творбата по каквато и да е причина, включително в резултат на прекъсване на работата, повреда, неактуалност, премахване, прекратяване или други смущения, свързани със (а) сървърите, на които се съхраняват Произведенията на изкуството; (б) платформата, на която търгувате с Вашето NFT на Шахматно Съкровище; или (в) която и да е друга платформа за NFT.

 8. Възлагане.

  Chess.com ще има неограниченото право да прехвърля настоящото Споразумение и да прехвърля, възлага на подизпълнители, лицензира и сублицензира всички свои права и задължения изброени тук. Настоящото Споразумение (включително, без ограничение, лицензът, предоставен по него) е лично за Вас и няма да бъде преотстъпвано или прехвърляно от Вас, освен на нов Собственик на NFT на Шахматно Съкровище, както е посочено в Раздел 5 по-горе. Всеки друг опит от Ваша страна да преотстъпите, сублицензирате или прехвърлите правата си по това Споразумение е недействителен.

 9. Разрешаване на Спорове.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Разрешения.

  Вашите права и средства за защита в случай на нарушение на настоящото Споразумение са строго ограничени до правото, ако има такова, да възстановите щети в рамките на съдебен иск, като Вие признавате, че този Ваш способ за защита, изразяващ се в търсене на парично обезщетение, е достатъчен. Не Ви се полагат други права, при такова нарушение и няма да търсите каквото и да е друго справедливо обезщетение, било то под формата негаторен иск или друг.

 11. Други Условия.

  Настоящото Споразумение представлява пълното разбиране и съгласие между Вас и Chess.com по отношение на Произведенията на изкуството и NFT на Шахматно Съкровище, създадени на или след датата на влизане в сила на настоящото Споразумение, и заменя всички предишни или едновременни писмени или устни споразумения между Вас и Шахматно Съкровище по отношение на всички такива елементи. Предишните споразумения между Вас и нас, отнасящи се до предишни Произведения на изкуството и NFT на Шахматно Съкровище, ще продължат да се уреждат от тези предишни разпоредби. Езикът на която и да е клауза или условие на това Споразумение няма да се тълкува в полза или в ущърб на съставителя. Нито едно право или условие на това Споразумение няма да се счита за отказано и нито едно нарушение на това Споразумение няма да бъде оправдано, освен ако отказът или съгласието не е в писмена форма и не е подписано от Вас и Chess.com. Всяко изменение или допълнение на настоящото Споразумение трябва да бъде направено в писмена форма и подписано от Вас и Chess.com.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите Chess.com и неговите дъщерни дружества, филиали, работници, агенти, служители, партньори и лицензодатели да бъдат освободени от всякакви претенции или искания, включително минимални адвокатски възнаграждения, направени от трета страна поради или произтичащи от съдържание, което сте предоставили, публикували, предавали или по друг начин сте предоставили чрез Услугата, използването на Услугата, от връзката Ви с Услугата, от нарушаването на Условията за Ползване на Услугата или нарушаването на правата на друго лице.

Взаимоотношения С Рекламодателите

Вашата кореспонденция или бизнес отношения с, или участие в промоции на, рекламодатели, намерени на или чрез Услугата, включително плащане и доставка на свързани стоки или услуги, както и всякакви други условия, гаранции или представителства, свързани с такива отношения, са единствено между Вас и такъв рекламодател. Вие се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, включително имуществена, за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива отношения или в резултат на присъствието на такива рекламодатели в Услугата. Цялото съдържание на трети страни, включително рекламираното съдържание, е отговорност единствено на тези трети страни; Chess.com не гарантира пригодността на съдържанието на трети страни за каквато и да е цел, нито гарантира точността или пълнотата на изявленията на трети страни.

Услугата може да предоставя или трети страни могат да предоставят връзки към други сайтове или ресурси на Световната мрежа. Тъй като Chess.com няма контрол върху такива сайтове и ресурси, Вие приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност за наличността на такива външни сайтове или ресурси и не одобрява и не носи отговорност за каквото и да е Съдържание, реклами, продукти или други материали на или достъпни от такива сайтове или ресурси. Chess.com не гарантира пригодността на което и да е Съдържание на трета страна за конкретна употреба или цел. Chess.com не гарантира точността на рекламите на трети страни. Освен това Вие приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова Съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такъв сайт или ресурс.

Верифициране на Вашия акаунт в Chess.com

Нашата Услуга включва, срещу заплащане, възможността, но не и задължението, да кандидатствате в нашата платформа за "Верифициране". След подаване на заявление за Верифициране и заплащане на таксата ще бъдете официално "Верифицирани" в Chess.com.

Верификацията изисква да предоставите следните данни: име и фамилия; дата на раждане; държава; и валиден имейл адрес.

Приемате, че като избирате да кандидатствате в нашата платформа за Верификация, се съгласявате Chess.com да съхранява информацията, която предоставяте в подкрепа на кандидатурата си, и да използва тази информация за верификация на самоличността Ви.

Собственически Права

Всички права, собственост и интереси върху Услугата, включително приложимите авторски права, търговски марки и всякакви други права на собственост, са и ще останат изключителна собственост на Chess.com и неговите лицензодатели, независимо дали са регистрирани или не от приложимите органи, издаващи търговски марки. Всички търговски марки, марки за услуги, лога, търговски наименования и всякакви други обозначения за собственост на Chess.com, използвани в настоящия документ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Chess.com. Други имена на продукти и компании, които са споменати в Услугата, може да са търговски марки на съответните им собственици. Chess.com си запазва всички права, които не са изрично предоставени в настоящите Условия за ползване.

Chess.com Ви предоставя лично, непрехвърлимо и неизключително право и лиценз за използване на обектния код на своя Софтуер на един компютър; при условие, че не (и не позволявате на трето лице да) копирате, модифицирате, създавате производни от, обратен инженеринг, обратно сглобяване или по друг начин се опитвате да откриете някакъв програмен код, да продавате, възлагате, преотстъпвате, предоставяте като обезпечение или по друг начин да прехвърляте каквито и да е било права относно Софтуера. Вие се съгласявате да не модифицирате Софтуера по какъвто и да е начин, нито да използвате модифицирани версии на Софтуера, включително (но не само) с цел получаване на неоторизиран достъп до Услугата. Вие се съгласявате да не получавате достъп до Услугата по какъвто и да е начин, освен чрез интерфейса, предоставен от Chess.com за достъп до Услугата. Този лиценз може да бъде оттеглен свободно от Chess.com по всяко време.

Информация за Търговска Марка

Всички търговски марки и обслужващи знаци на CHESS.COM, и други лога, и имена на продукти и услуги на Chess.com, са търговски марки на Chess.com, LLC. Без предварителното разрешение на Chess.com Вие се съгласявате да не показвате или използвате тези търговски марки по какъвто и да е начин.

Chess.com зачита правата на интелектуална собственост на други и очаква потребителите на Услугата да направят същото. Chess.com е в съответствие с федералния Закон за Авторските Права в Цифровото Хилядолетие (DMCA), чийто текст може да бъде намерен на уебсайта на Службата за Авторски Права на САЩ на адрес http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Ние ще отговорим на сигнали за предполагаемо нарушение на авторските права, които са в съответствие със Закона за Авторските Права в Цифровото Хилядолетие (DMCA) и други приложими закони, и са ни предоставени правилно. Ако смятате, че някакво Съдържание е копирано или използвано по начин, който представлява нарушаване на авторски права, моля да ни предоставите следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено;
 • идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е предмет на нарушение, и информация, която е достатъчно индивидуализираща, за да ни позволи да намерим материала (например url);
 • Вашата контактна информация, включително адреса Ви, телефонния Ви номер и имейл адрес;
 • писмена декларация от Вас, заявявайки добросъвестната си преценка, че използването на материала по начина, който е оспорен, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или закона; и
 • декларация, че информацията в уведомлението е точна и, под страх от наказателна отговорност, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Ако смятате, че Вашето премахнато Съдържание не е действително в нарушение или че имате необходимите права да публикувате Съдържанието си, моля изпратете ни насрещно уведомление, съдържащо следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • Вашият физически или електронен подпис (с пълното Ви име);
 • идентификация на Съдържанието, което е било премахнато или до което достъпът е бил деактивиран, и местоположението, където се е появило съдържанието, преди да бъде премахнато или деактивирано;
 • декларация, че имате добросъвестно убеждение, под страх от наказателна отговорност, че Съдържанието е било премахнато или деактивирано в резултат на грешка или погрешно идентифициране на Съдържанието; и
 • Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, както и декларация, че ще приемете уведомяване от лицето, което е предоставило първоначалното уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако получим насрещно уведомление, можем да изпратим копие от насрещното уведомление до лицето, което твърди, че има нарушение на авторските права и да информираме това лице, че можем да заменим премахнатото Съдържание. Освен ако първоначалното лице, което твърди, че има нарушение на авторското право, не подаде иск за съдебно разпореждане срещу доставчика на Съдържанието, член или потребител, премахнатото Съдържание може да бъде заменено в рамките от десет до четиринадесет работни дни или повече след получаване на насрещното уведомление по лична преценка на Chess.com.

Моля разберете, че подаването на насрещно уведомление може да доведе до съдебно производство между Вас и жалбоподателя, за да се определи собствеността. Имайте предвид, че от това могат да възникнат неблагоприятни правни последици за Вас във Вашата страна, ако използвате фалшиво или недобросъвестно обвинение, като използвате тази процедура.

Запазваме си правото да премахваме Съдържание, за което се твърди, че е в нарушение, без предизвестие и по наше усмотрение. При подходящи обстоятелства, Chess.com може също да прекрати акаунта на потребителя, ако потребителят е многократен нарушител. Нашият определен агент за авторско право за известяване при предполагаемо нарушение на авторските права, видим в Услугата, е:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Международна Употреба

Тази Услуга се предоставя от Chess.com от нейните офиси в Съединените Американски Щати. Chess.com не твърди, че Услугата е подходяща или достъпна на други места. Тези, които изберат да получат достъп до Услугата от други места, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на местните закони, ако и доколкото се прилагат местните закони. Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в страна, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, подкрепяща тероризма, и не сте включени в списъка на забранените или ограничени лица.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ:

 • ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКВАТО Е" И "КАКВАТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ", БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, CHESS.COM ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ ОТНОСНО УЕБСАЙТА НА CHESS.COM И УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
 • CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ Й ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ (1) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (2) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (3) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ; (4) КАЧЕСТВОТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ; И (6) ВСЯКА ГРЕШКА В СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ДОСТЪП ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА.
 • ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СА ДОСТЪПНИ ПО ВАША СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК, И ВИЕ ЕДИНСТВЕНО ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ПО ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТАКЪВ МАТЕРИАЛ.
 • НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ОТ CHESS.COM ИЛИ ЧРЕЗ, ИЛИ ОТ УСЛУГАТА, НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.
 • МАЛЪК ПРОЦЕНТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ, КОГАТО СА ИЗЛОЖЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СВЕТЛИННИ МОДЕЛИ ИЛИ ФОНОВЕ НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА ИЛИ ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА. ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕИЗВЕСТНИ ПРЕДИ ТОВА ЕПИЛЕПТИЧНИ СИМПТОМИ, ДОРИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО НЯМАТ АНАМНЕЗА ЗА ПРЕДИШНИ ПРИПАДЪЦИ ИЛИ ЕПИЛЕПСИЯ. АКО ВИЕ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО СТРАДАТЕ ОТ ЕПИЛЕПСИЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА. НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВЕТЕ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ПОЧУВСТВАТЕ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА: ЗАМАЯНОСТ, ПРОМЕНИ В ЗРЕНИЕТО, ПОТРЕПВАНИЯ НА ОЧИТЕ ИЛИ МУСКУЛИ, ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ, ВСЯКАКВИ НЕВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ КОНВУЛСИИ.
 • ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО CHESS.COM Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С CHESS.COM, УСЛУГАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ИЛИ СЕ КАЧВА В УСЛУГАТА.

  АКО ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА СЪД УСТАНОВИ, ЧЕ CHESS.COM НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА CHESS.COM, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ИЛИ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТЪПНО НА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (U.S. $100.00).

  ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, УСТАВ, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СРЕДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНО ТУК, НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛО ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

  ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

  НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО, ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ВРЕДИ. СЪОТВЕТНО, НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

  Промени в Условията за Ползване

  Ние може да променяме тези Условия по всяко време и ще ги обновяваме с най-актуалната им версия в www.chess.com. Ако решим, че сме направили съществена промяна ще Ви уведомим, като Ви изпратим имейл на посочения от Вас при регистрацията на Вашия акаунт имейл адрес или чрез публикуване на известие чрез Услугата. Ако продължите да влизате в или ползвате Услугата след влизане в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените Условия за Ползване.

  Обща Информация

  Условията за Ползване представляват цялата договорка между Вас и Chess.com и уреждат използването на Услугата, като заместват всички предишни договорки между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата. Тези Условия за Ползване представляват пълната и изключителна договорка между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата и тези Условия за Ползване изместват и заменят всички предишни договорки между Вас и Chess.com, относно Услугата (с изключение на услугите, за които имате отделна договорка с Chess.com, което е изрично допълва или измества тези Условия за Ползване). Ако някоя разпоредба от тези Условия за Ползване бъде прогласена за нищожна, останалата част от Условията за Ползване остава в сила. Тези Условия за Ползване и предоставените права, и поетите по този договор задължения, не могат да бъдат прехвърляни, възлагани или делегирани по какъвто и да е начин от Вас. Chess.com може свободно да прехвърля тези Условия за Ползване и Вие изрично се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост, лицензирани на Chess.com, включително всякакви права върху Съдържанието, могат да бъдат прехвърляни на представител на Chess.com без необходимостта от Вашето съгласие. Невъзможността на Chess.com да упражнява или налага някакво право или разпоредба на УП не представлява отказ от такова право или разпоредба.