گروه شطرنجبازان خراسان شمالی
گروه شطرنجبازان خراسان شمالی مقدم تمام شطرنجبازان استان خراسان شمالی را گرامی می دارد.