Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
229
24. nov 2020.
30 (#1085)