benwin77

25 Members
Aug 15, 2021
3 Events Played

Điều kiện thăng chức: Mọi người mời càng nhiều người càng tốt nha đặc biệt là sẽ đc thăng chức nếu mời từ 40-65 người sẽ được làm tọa độ 65-120 sẽ được làm quản trị viên và từ 120 trở lên sẽ được làm super admin nha