Chess World in Viet Nam

If you want to become an admin or super admin, then follow these 3 things:
1. Help the development team
2. Do not say swearing
3. Post useful blogs for the group
sub support me.
https://www.youtube.com/channel/UC6Ri1KDj9uNCMa5GWPNR2Lg?view_as=subscriber

 

 

Nếu bạn muốn trở thành một admin hoặc super admin thì hãy tuân thủ 3 điều sau :
1.giúp nhóm phát triển
2.không nói tục chửi bậy
3. đăng các blog hữu ích cho nhóm
sub ủng hộ mình nha.
https://www.youtube.com/channel/UC6Ri1KDj9uNCMa5GWPNR2Lg?view_as=subscriber

 

Admins
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: