cute girls

15 Members
Mar 5, 2022
0 Events Played

this is a club for girls that is!

1 không chửi bậy ( chửi nhẹ thui   ) nhưng cững không được chửi nhiều

2 không đăng bài spamming , liên quan đến người khác nha

3 không kì thị ( mặc dù me nghĩ là không có )

4 thấy con try là mọi người cứ kick ra trừ @ducpiano1 

5 không đăng bài sexy, bisxual, hermaphrodite...

6 ogg @ducpiano1 này không được cãi hay trêu mn

7 club của chung nên mọi người làm j cũng được nha trự mấy cái luật trên

Admins