Mid Fight Masses World Chess

29 Members
Jul 24, 2021
6 Events Played

EN: We are in diffrent country, so pls share this club in Chess.com

VN: Chúng ta đang ở nước khác nhau, nên hãy chia sẽ nhóm này trên Chess.com