Persian Old Friends
با توجه به وجود یک سری افراد دچاره کمبود توجه و مریض تعداد اکانت های داخل روم بسیار زیاد و غالبآ متعلق به افرادی با چند اکانت که با نام های مختلف صرفآ جهت آزار و اذیت اکانت های با سابقه و قدیمی و تخریب جو خوب روم فارسی و رفاقت های شیرین بین شطرنج بازها و دوستان قدیمی روم شده است.با توجه به مشکلات متعدد و سوء استفاده افرادی از این وضع ،این گروه جهت حفظ احترام افراد باسابقه که وقت و عمر شان را گذاشته اند می باشد. قانون1:عضو گروه مورد تایید کلیه ی اعضای گروه باشد. قانون 2:اعضای گروه در صورت داشتن اکانت دیگر باید به سایر اعضای گروه اطللاع دهند
Admins
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: