Rahe Roshd chess
بازیکنان با استعدادی که از مجتمع راه رشد انتخاب شده اند و از طرف مرکز آموزش شطرنج ایرانیان حمایت می شوند