Team Vietnamese
20 người join đầu tiên sẽ thành Super Admin hoặc Admin hoặc coordinator.