News

Healthier than ICC?

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Bekend zijn de verhalen van de schaakverslaving die de Internet Chess Club (ICC) teweegbrengt. Spelers die uren en uren achter de pc doorbrengen in een poging hun virtuele rating hoger te krijgen dan die van het moment waarop begonnen werd. Het meest tot de verbeelding spreekt het getal achter het percentage of life online: het systeem van ICC houdt bij hoeveel van het waardevolle leven wordt verspild aan het zielloze geschuif met de muis... Een veel gezondere manier om online te schaken is de website Chess Tactics Server. Hoewel... gezond!? Well known are the stories about how addictive the Internet Chess Club (ICC) can be. People who spend hours and hours behind their pc in an attempt to bring their virtual rating to a higher point - higher than they started that day! What always struck me the most is the 'percentage of life online': ICC's system keeps track of how much of that valuable life is being squandered by shoving that mouse of yours... A much healthier way to play chess online can be found at the website Chess Tactics Server. More healthy? Well...

Chess Tactics Server, in de volksmond ook wel bekend als 'Emrald' (aangezien de website eenvoudig te vinden is met 'chess' en 'emrald' bij Google), betekent het online oplossen van schaakopgaven. We hebben het dan over tactiek, dus combinaties gebaseerd op penningen, overbelasting, uitschakelen van de verdediger, enzovoort.

Vooral de manier waarop de site in elkaar is gezet, is erg prettig. Steeds komt een stelling op het scherm, waarnaar je drie seconden kunt kijken. Dan wordt door de 'tegenstander' een zet uitgevoerd, en op dat moment begint je klok te lopen. Je moet de winnende zet uitvoeren, en soms twee of drie zetten als er sprake is van een moeilijkere variant.Het succes dankt Emrald, net als ICC, ongetwijfeld aan het ingebouwde ratingsysteem. 'Spelers' krijgen namelijk een rating op basis van hun goede en slechte antwoorden. Bovendien heeft de snelheid waarmee je een goed antwoord invult, invloed op je rating. De huidige internationale ranglijst van Emrald ziet er als volgt uit:Wie er achter Bluemaster schuilt kan ik hierbij verklappen (het is zelfs de reden voor dit artikel want ik had het hem beloofd als hij de eerste plek zou halen): dat is onze eigen Henk-Jan Visser. De ongekroonde vluggerkoning, die na afloop van het ACT het spelers als Nijboer en Van Delft nog moeilijk wist te maken met drie minuten op de klok, toont zich nu een tactisch meester. De eerste plek op Emrald is een geweldige prestatie, gefeliciteerd Visser! (Nu heeft hij er wel ontzettend veel stellingen voor moeten oplossen. Misschien is af en toe een uurtje ICC toch gezonder...?)

Chess Tactics Server, commonly known as 'Emrald' (because the website can easily be found with 'chess' and 'emrald' at Google), signifies solving chess puzzles online. We're talking about tactics such as combinations based on pins, double attacks, executing the defender, et cetera.

Especially the way the site is designed is something I really like. Every time a position is shown on the screen, which you look at for three seconds. Then a move is made by the 'opponent' and from that moment your clock starts running. Then you just have to enter the winning move (and sometimes two or three when the variation is a bit complex).There's no doubt that Emrald's success, like ICC, has more than something to do with the in-built rating system. 'Players' obtain a rating based on their correct and wrong answers. Furthermore, your rating is also influenced by the speed with which you enter the winning move. The current Emrald international rating list looks like this:The who behind Bluemaster is a secret I can reveal by this (it's even the reason for this article since I promised to write about it when he would be first): it's our own Henk-Jan Visser. The uncrowned king of blitz, that showed to be a tough opponent against GM's and IM's in '3 0', now proves himself to be a master of tactics as well! The first spot at Emrald is a terrific achievement - congrats Visser! (Hm... he needed quite a few tries to get that gold medal. Maybe an hour at ICC is more healty after all...?)

"^Reports^"Chess improvement, Combinations, Puzzles"^^1157303190^1314790904^"Peter Doggers" Bilingual!^"De Nederlandse lezers zal het een zorg wezen, maar voor iedereen van buiten de landsgrenzen (en vooral voor deze trotse blogger) is er reden tot vrolijkheid. Vanaf vandaag is deze website namelijk tweetalig! Dutch readers probably won't give a damn, but I have some news that will probably put a smile on the faces of everybody who didn't have time to learn the Dutch language yet (at least on the face of this blogger!). As from today this website is bilingual!

Mijn systeem Wordpress is open-source en dankzij de vele plugins kun je aan je website sleutelen tot je erbij neervalt. Vanavond heb ik de plugin Polyglot met succes ge?ɬØnstalleerd. Af en toe (of misschien wel vaker dan af en toe) zal er rechtsboven bij een artikel een klein vlaggetje (de vlag van Groot-Brittanni?ɬ´) verschijnen, zoals bij deze. Daarop klikken is voldoende om het artikel in het Engels te kunnen lezen.

Een geweldig lollige feature natuurlijk, maar het gevolg is wel dat je twee keer zo veel aan het schrijven bent. Geen idee dus of ik dit veel ga doen. Maar ja, de wereld ligt nu wel aan mijn voeten natuurlijk. ;-)

Opmerkingen over foutief of krom Engels zijn welkom. Maar niet te veel h?ɬ®.

The system I'm using, Wordpress, is open-source and thanks to the many plugins, webmasters can tinker till they drop. Tonight I installed the plugin Polyglot successfully. Every now and then (or maybe a bit more than that) a tiny British flag will appear in the upper right of an article, just like this one. A click on the flag is enough to read the article in English!

Which is a jolly-good feature of course, but it means I'm writing twice as much text as before. So I have no idea if I will do this a lot. However, now the world is at my feet of course. ;-)

Remarks about wrong or crooked English are welcome. But not too many, okay?
More from PeterDoggers
Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory