News

Will everything be allright? (I’ll keep on updating…)

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Het is bijna te mooi om waar te zijn. Vanmorgen publiceerde de FIDE een persbericht waarin de bond verklaart dat een aantal van de twistpunten tussen de kampen van Kramnik en Topalov uit de weg zijn geruimd. Dat de heren het 'toiletprobleem' hebben opgelost, is niet iets waarvoor ze applaus verdienen. Verbazingwekkender is het nieuws dat de leden van de Commissie van Beroep zijn opgestapt.It's almost too good to be true. This morning FIDE published a press release in which the federation states that a number of conflict issues between the parties of Kramnik and Topalov have been solved. The fact that the 'toilet issue' has been solved, doesn't really deserve an applause. More suprising is the resignation of the member of the Appeals Committee.
Elista, 1 oktober 2006

Persbericht

29-30 september 2006 heeft de FIDE-president in Schaakstad meerdere ronden van onderhandelingen gehad met de afgevaardigden van de deelnemers van de WK-match. Ondanks de aanwezigheid van sterke tegenstellingen in de benadering van het oplossen van de conflictsituatie zijn de partijen erin geslaagd duidelijke progressie te boeken.

Om te beginnen is het toiletprobleem opgelost. Het team van V. Topalov heeft ermee ingestemd dat de rustruimtes van de spelers weer worden geopend. Daarnaast is er overeenstemming over bereikt dat de spelers voortaan de rustruimtes gaan gebruiken die aan hen zijn toegewezen tijdens de gehele verdere match. Beide teams krijgen de mogelijkheid om het toilet van de tegenstander grondig te inspecteren.

Ten tweede hebben de leden van de Commissie van Beroep van de match, die de FIDE-president ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor deze conflictsituatie en die zich realiseren dat de match moet verdergaan, een brief ingediend waarin ze stellen dat ze vrijwillig opstappen. Deze petitie is geaccepteerd. Tot de aanstelling van nieuwe leden en hun aankomst in Elista worden de taken van de Commissie van Beroep waargenomen door de FIDE-president.

Tegelijkertijd gaan de onderhandelingen door als het gaat om de punten die nog niet opgelost zijn.

De FIDE-president heeft beide partijen opnieuw gevraagd om tot een compromis te komen om zo de match te kunnen voortzetten en daarmee aan de wens te voldoen van miljoenen fans die ongeduldig wachten op een vreedzame oplossing van het conflict.
Update 13.36 uur: vandaag, 1 oktober, zal er wederom niet geschaakt worden; is sprake van een 'technical time-out'. In een verklaring aan de pers heeft Iljoemzjinov de hoofdpunten van het persbericht herhaald. Over de stand in de match wordt nog altijd onderhandeld. Inmiddels hebben de partijen ook de rustruimtes reeds gecontroleerd. Vanuit het standpunt van het publiek zijn de ruimtes aan de linkerkant voortaan voor Kramnik en rechts voor Topalov. Gek genoeg voegde Iljoemzjinov hieraan toe dat het Bulgaarse team de ruimtes twee uur lang gaat controleren.

Bron: de voor de verandering uitstekende FIDE-site van de match.

Update 16.32 uur: inmiddels heeft Bessel Kok via Chessbase gereageerd. Zijn conclusies zijn zoals verwacht weloverwogen en rechtvaardig maar verder niet erg bijzonder (we hebben ze al bij anderen gelezen). Maar het is een grote naam dus misschien zullen nu meer mensen begrijpen wat rechtvaardigheid is en wat niet.

Update 16.50 uur: in deze woelige tijden is een van de beste sites die van Mig Greengard. Hij postte zojuist een petitie waarin hij Topalov vraagt de match voort te zetten met een stand van 3-1. Garry Kasparov heeft al getekend.

Update 17.52 uur: uit een verder weinig zeggend 'persbericht' van de FIDE blijkt dat de Bulgaren na inspectie geen bezwaren meer hebben tegen de nieuwe situatie van de rustruimtes en de toiletten.
Elista, 1 October 2006

Press-release

On 29-30 September 2006, in City Chess the FIDE President has held several rounds of negotiations with the representatives of the World Chess Championship match participants. Despite existing deep contradictions in the approaches for the settlement of the conflict situation, the parties have succeeded in reaching considerable progress.

Firstly, the issue of the bathrooms for the players has been solved. The team of V. Topalov has agreed for opening the bathrooms in the restrooms of the players. Also, an agreement has been reached that the players will be using the restrooms permanently assigned to each of them during the whole duration of the match. Both teams will be provided with a possibility of thorough inspection of the respective opponent's bathroom.

Secondly, the members of the Match Appeals Committee with the aim of assisting to the FIDE President in finding a solution in this conflict situation and fully realizing the necessity to continue the match, have submitted a letter with their voluntary resignation to the FIDE President. The petition has been satisfied. Until the appointment of the new members and their arrival in Elista, the functions of the Appeals Committee will be performed by the FIDE President.

At the same time there is a continuation of the negotiations in respect of the issues, which have remained unsettled.

The FIDE President once again addresses both parties with an appeal to meet each other halfway in order to continue the match for the sake of the millions of chess fans who are impatiently waiting for the peaceful outcome of the conflict.
Update 13.36 hrs: today, October 1st, there will be no chess again; FIDE calls it a 'technical time-out'. Kirsan Ilyumzhinov just repeated the main aspects of the press release to the press in Elista. The're still negotiating about the score of the match. In the meantime both parties have checked the restrooms. Seen from the audience, the restrooms on the left are Kramnik's from now on, and those on the right are Topalov's. Strangely, Ilyumzhinov added to this: ?¢‚Ǩ?ìThe Bulgarian team will be inspecting the rooms during two hours.?¢‚Ǩ? [italics are mine]

Source: the (for a change excellent) FIDE official match website.

Update 16.32 hrs: meanwhile Bessel Kok reacted via Chessbase. His conclusions are, as could be expected, well-thought and just, but besides that not very special (we've heard other people saying the same). But he's a big name so perhaps more people will be convinced now what's justice and what's not.

Update 16.50 hrs: in these dramatic times one of the best sites is Mig Greengard's. He just posted a petition in which he asks Topalov to continue the match with a score of 3-1. Garry Kasparov already signed.

Update 17.52 hrs: a otherwise not very important FIDE 'press release' now says that after inspection the Bulgarians don't have any objections anymore against the new restroom/toilet situation.
More from PeterDoggers
Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Gender Bias Research Shows Parents, Mentors Shortchange Girls’ Chess Potential

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory