Các kỳ thủ: 4 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi
7
1
Các kỳ thủ: 8 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0.5
15.5
Các kỳ thủ: 12 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
7
17
Các kỳ thủ: 9 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
1
17
Các kỳ thủ: 6 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi
10
2
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
4
Các kỳ thủ: 4 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
1
7
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: < 1800 3 ngày/nước đi
1
1
Các kỳ thủ: 4 Hệ số: < 1400 3 ngày/nước đi
0
8
Các kỳ thủ: 7 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
9.5
4.5
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: < 1850 3 ngày/nước đi
7
3
Các kỳ thủ: 2 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
0
4
Các kỳ thủ: 3 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
4.5
1.5
Các kỳ thủ: 13 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
11.5
14.5
Các kỳ thủ: 13 Hệ số: Mở ngày 1/nước đi
11
15
Các kỳ thủ: 10 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
9.5
10.5
Các kỳ thủ: 5 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
5.5
4.5
Các kỳ thủ: 2 Hệ số: < 1500 3 ngày/nước đi
2.5
1.5
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
2
0
Các kỳ thủ: 2 Hệ số: < 1800 ngày 1/nước đi
3
1
Các kỳ thủ: 2 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
1.5
2.5
Các kỳ thủ: 7 Hệ số: Mở 3 ngày/nước đi
4
10
Các kỳ thủ: 1 Hệ số: 900 - 2499 3 ngày/nước đi
2
0