2020 FCL R4: GM Hou Yifan Chess Club vs Tania Sachdev Chess Club

GM Hou Yifan Chess Club 對陣 Tania Sachdev Chess Club
組織者:
dadoom
dadoom
過程中
開始時間
每隊的選手
每步天數
同步對局
計分
註冊開放
等級分範圍
自動开始
格式
Welcome to Fan Clubs League 2020 competition:)
俱樂部統計 GM Hou Yifan Chess Club
  • 過程中:
  • 總分:
  • 贏得比賽:
  • 平均等級分:
  • 今日排名:
Tania Sachdev Chess Club
  • 過程中:
  • 總分:
  • 贏得比賽:
  • 平均等級分:
  • 今日排名: