ای کاش میدانستم

Asak
Asak
May 18, 2012, 10:05 PM |
0

ای کاش میدانستم


ای کاش میدانستم که بعداز مرگم


اولین کسی که قطره اشک راخواهد ریخت کیست

و

آخرین کسی که مرا فراموش می کند کیست