Blogs
عجب داستانییست این زندگی

عجب داستانییست این زندگی

BEHNAM136
|
4

چه اندک زمانیست این زندگی              عجب داستانیست این زندگی

 بهاری اگر  بود  یادش  بخیر               برایم  خزانیست  این زندگی

حقیقت زند بوسه بر چوب دار               چه سِرّ نهانیست این زندگی

همه درد و درمان و رنج والم                چنین ارمغانیست این زندگی

ببین بر لب  جوی  ای  بیخبر                 چو آب روانیست این زندگی

ز صافی گذر تا به صوفی رسی              که خود امتحانیست این زندگی

تو هرگز ز مردان حق نشنوی                 کسی را مکانیست این زندگی

مشو غافل از عمر کوتاه خویش                که در خصم جوانیست این زندگی

قدم   بر  سرای   طبیبان  منه                 بدان دار فانیست  این  زندگی

مگو بانی مرگ گلها  کجاست                  چنین  باغبانیست  این  زندگی

چه افسانه هایی شنیدیم   از او                 چه شیرین  زبانیست این زندگی

همان به که کوته کنم این سخن                 عجب داستانیست  این زندگی