اصول 64 گانه شطرنج: کپسولی، مختصر و مفید

اصول 64 گانه شطرنج: کپسولی، مختصر و مفید

DanaAxel
DanaAxel
Oct 25, 2013, 12:50 AM |
32

1. Develop your pieces quickly.

1- سوارهایتان را سریعا گسترش دهید

2. Control the center.

2- مرکز را کنترل کنید

3. Try to put your pieces on squares that give them maximum space.

3- سعی کنید سوار هایتان را در خانه هایی بگذارید که حداکثر فضا را داشته باشند

4. Try to develop your knights towards the center.

4- سعی کنید اسبهایتان به سمت مرکز گسترش یابند

5. A knight on the rim is dim.

5- اسب در حاشیه صفحه ضعیف است

6. Don't take unnecessary chances.

6- ریسک غیرضروری نکنید

7. Play aggressive.

7-مهاجم بازی کنید

8. Calculate forced moves first.

8- ابتدا حرکات اجباری را محاسبه کنید

9. Always ask yourself, "Can he put me in check or win a piece?"

9- همیشه از خودتان بپرسید "آیا حریف می تواند به من کیش دهد یا مهره ای بگیرد؟"

10. Have a plan. Every move should have a purpose.

10- طرح داشته باشید. هر حرکتی باید یک هدف داشته باشد

11. Assume your opponent's move is his best move.

11- فرض کنید حریفتان بهترین حرکت را انجام دهد

12. Ask yourself, "why did he move there?" after each opponent move.

12- پس از هر حرکت حریف از خودتان بپرسید: " چرا آن حرکت را کرد؟"

13. Play for the initiative and contolling the board.

13- برای ابتکار و کنترل صفحه بازی کنید

14. If you must lose a piece, get something for it if you can.

14- اگر سواری را باید از دست بدهید چیزی را به ازای آن بگیرید (اگر می توانید)

15. When behind, exchange pawns. When ahead, exchange pieces.

15- وقتی عقبید سربازها را تعویض کنید وقتی جلو هستید سوارها را تعویض کنید.

16. If you are losing, don't give up fighting. Look for counterplay.

16- وقتی دارید می بازید از جنگندگی دست نکشید و دنبال بازی متقابل باشید

17. Don't play unsound moves unless you are losing badly.

17- حرکات غیرمتعارف و غلط انجام ندهید مگر اینکه بدجوری در حال باخت باشید

18. Don't sacrifice a piece without good reason.

18- سواری را بدون توجیه خوب قربانی نکنید

19. If you are in doubt of an opponent's sacrifice, accept it.

19- اگر به قربانی سوار حریف شک دارید آن را بپذیرید

20. Attack with more that just one or two pieces.

20- با بیش از یک یا دو سوار حمله کنید

21. Do not make careless pawn moves. They cannot move back.

21- بی دقت پیاده ها را حرکت ندهید آنها نمی توانند برگردند

22. Do not block in your bishops.

22- فیلهای خود را مسدود نکنید

23. Bishops of opposite colors have the greatest chance of drawing.

23- فیلهای ناهمرنگ بیشترین شانس را برای مساوی دارند

24. Try not to move the same piece twice or more times in a row.

24- سعی کنید یک سوار را دوبار یا بیشتر در همان ردیف حرکت ندهید

25. Exchange pieces if it helps your development.

25- در صورتی که به گسترشتان کمک می کند سوارها را تعویض کنید

26. Don't bring your queen out early.

26- وزیرتان را زود بیرون نیاورید

27. Castle soon to protect your king and develop your rook.

27- زود قلعه بروید تا هم از شاه محافظت کرده باشید و هم رخ را گسترش دهید

28. Develop rooks to open files.

28- رخ ها را به منظور باز کردن ستونها گسترش دهید

29. Put rooks behind passed pawns.

29- رخها را پشت سر پیاده های جلو رفته قرار دهید

30. Study rook endgames. They are the most common and most complicated.

30- آخر بازیهای رخ را مطالعه کنید که هم رایج ترینند و هم پیچیده ترین

31. Don't let your king get caught in the center.

31- اجازه ندهید شاهتان در وسط گیر بیفتد

32. Don't castle if it brings your king into greater danger from attack.

32- اگر با قلعه رفتن شاهتان در معرض خطر حمله بیشتر قرار می گیرد قلعه نروید

33. After castling, keep a good pawn formation around your king.

33- پس از قلعه رفتن یک ساختار پیاده ای خوب را دور شاهتان نگاه دارید

34. If you only have one bishop, put your pawns on its opposite color.

34- اگر فقط یک فیل دارید پیاده هایتان را در رنگ مخالفش قرار دهید

35. Trade pawns pieces when ahead in material or when under attack.

35- وقتی از لحاظ مادی (ماتریال) جلو هستید یا وقتی زیر حمله قرار دارید پیاده ها و سوارها را تعویض کنید.

36. If cramped, free your game by exchanging material.

36- اگر محدود شده اید بازیتان را با تعویض آزاد کنید

37. If your opponent is cramped, don't let him get any freeing exchanges.

37- اگر حریفتان محدود شده است نگذارید تعویضهای آزادکننده انجام دهد

38. Study openings you are comfortable with.

38- گشایشهایی که در آنها راحت هستید را مطالعه کنید

39. Play over entire games, not just the opening.

39- در سراسر بازی {به دقت} حرکت کنید نه فقط گشایش

40. Blitz chess is helpful in recognizing chess patterns. Play often.

40- بلیتز برای شناخت الگوهای شطرنج مفید است. پس اغلب بازی کنید

41. Study annotated games and try to guess each move.

41- بازی های تفسیر شده را مطالعه کنید و سعی کنید حرکت بعدی را پیش بینی کنید

42. Stick with just a few openings with White, and a few openings with Black.

42- با سفید فقط چند گشایش محدود را بازی کنید و با سیاه هم.

43. Record your games and go over them, especially the games you lost.

43- بازیهایتان را ثبت کنید و آنها را مرور کنید به خصوص بازیهایی که باخته اید

44. Show your games to higher rated opponents and get feedback from them.

44- بازیهایتان را به حریفهای قویتر و ریت بالاتر نشان دهید و از آنها نظرخواهی کنید

45. Use chess computers and databases to help you study and play more.

45- از برنامه های کامپیوتری و دیتابیس ها استفاده کنید تا به شما کمک کند بیشتر مطالعه و بازی کنید

46. Everyone blunders. The champions just blunder less often.

46- همه اشتباه فاحش می کنند. قهرمانان صرفا اشتباه فاحش کمتری مرتکب می شوند

47. When it is not your move, look for tactics and combinations.

47- وقتی نوبت حرکت شما نیست دنبال تاکتیک و ترکیب بگردید

48. Try to double rooks or double rook and queen on open files.

48- سعی کنید در ستونهای باز رخها را دوبله کنید یا رخ و وزیر را دوپشته کنید.

49. Always ask yourself, "Does my next move overlook something simple?"

49- همیشه از خودتان بپرسید: "آیا حرکت بعدی من چیز ساده ای را فراموش نکرده (اورلوک نیست)؟"

50. Don't make your own plans without the exclusion of the opponent's threats.

50- طرحهای خودتان را بدون در نظر گرفتن تهدیدات حریف پیاده نکنید

51. Watch out for captures by retreat of an opponent's piece.

51- وقتی یک سوار حریف را به عقب می رانید مراقب مهره زدنهایش باشید

52. Do not focus on one sector of the board. View the whole board.

52- کل صفحه را ببینید نه اینکه فقط در یک بخش از آن زوم کنید

53. Write down your move first before making that move if it helps.

53- اگر کمک می کند ابتدا حرکتتان را بنویسید بعد آن را انجام دهید

54. Try to solve chess puzzles with diagrams from books and magazines.

54- معماهای کتب و نشریات را حل کنید

55. It is less likely that an opponent is prepared for off-beat openings.

55- کمتر احتمال دارد که یک حریف برای یک گشایش نامتعارف آماده شده باشد

56. Recognize transposition of moves from main-line play.

56- حرکات پس و پیش شده تان از خط اصلی بازی را شناسایی کنید

57. Watch your time and avoid time trouble.

57- مراقب وقتتان باشید و از تنگی وقت بپرهیزید

58. Bishops are worth more than knights except when they are pinned in.

58- ارزش فیل ها بیشتر از اسبهاست مگر وقتی که آچمز شده باشند

59. A knight works better with a bishop than another knight.

59- اسب با فیل بهتر کار می کند تا با یک اسب دیگر

60. It is usually a good idea to trade down into a pawn up endgame.

60- معمولا این ایده خوبی است که آنقدر تعویض کنید تا به یک آخر بازی با یک پیاده بیشتر برسید

61. Have confidence in your game.

61- در بازیتان اعتماد (به نفس) داشته باشید

62. Play in as many rated events as you can.

62- تا می توانید در مسابقات ریتینگ دار بازی کنید

63. Try not to look at your opponent's rating until after the game.

63- سعی کنید به ریتینگ حریف نگاه نکنید مگر پس از بازی

64. Always play for a win.

64- همیشه برای برد بازی کنیدبرگرفته از این سایت و به نقل از یک استاد بین المللی صرب