۳۷ویژگی ایرانیان از دید صادق هدایت در کتاب بوف کور:

SaEED_HM
SaEED_HM
Jan 3, 2014, 2:10 AM |
7

1- اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم. 2- اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم. 3- با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم. 4- به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم. 5- بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع انها هیچ اقدامی نمی کنیم. 6- در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم. 7- کلمه من را بیش از ما به کار می بریم. 8- غالبا مهارت را ب...ه دانش ترجیح می دهیم. 9- بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم. 10- از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم. 11- عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه انها می اندازیم،ولی برای جبران ان قدمی بر نمی داریم. 12- دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم. 13- همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم. 14- غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند،ولی ما شاعر و فقیه! 15- زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند. 16- زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند. 17- هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل ان نمی پردازیم. 18- غربی ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می دهند،ولی ما انها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم. 19- مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم. 20- غربی ها و بعضا دشمنان ما،ما را بهتر از خودمان می شناسند. 21- در ایران کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد. 22- فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم. 23- برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن اخر کار استخاره می کنیم. 24- همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است. 25- به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست. 26- چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم. 27- به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم. 28- وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم. 29- در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به انها احترام بگذارند. 30- اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت. 31- اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم. 32- تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است. 33- غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند. 34- اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی،کابل کشی و غیره صد ها جای آن را خراب می کنیم. 35- وعده دادن و عمل نکردن به ان یک عادت عمومی برای همه ما شده است. 36- قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از ان حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم. 37- شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم