تماشاگرهای کره جنوبی

Free-iran
Free-iran
Oct 17, 2012, 8:58 AM |
3

تماشاگرهای کره جنوبی نه صندلی شکستن، نه تیمشون رو هو کردن و نه نارنجک و سنگ انداختن ... تیمشون هم باخته!
به جاش دارن زباله هایی که توسط کره ای ها ریخته شده جمع می کنند.
ما که ادعای فرهنگ و تمدن هستیم کجاییم اینا کجان؟ واقعا باید از خودمون خجالت بکشیم.