آقای همساده

Free-iran
Free-iran
May 30, 2014, 10:27 PM |
0

آقای همساده : آقو ما دیروز تو یه ی قبرستونی بودیم دیدم یه مراسم ختم واس یه بابایی گرفتن گفتیم مام شرکت کنیم ثواب داره...
همه نشسته بودیم ناراحت، یی هو خونواده زن دوم مرحوم پیداشون شد!
آقو دوتا خونواده افتادن رو سر مو ...مام نفهمیدم چیتو شد. اونقدر مشت و لگد خورد تو پوزمون فکمون از 36جا شیکست!
آخرشم از روی ناراحتی اشتباهی مارو جای مرحومو دفن کردن! ها ها ها...
رفتیم اون دنیا موقع سوال جواب کردن هل شدیم
همو اول سر نام و نام خانوادگی گند زدیم مارو فرستادن شوفاژخونه جهنم!
اوجا فقط مو بودیم و هیتلر!...تا مارو دید گفت ساده یه دیقه این نامه اعمال منو نگه دار بند کفشمو ببندم...
دقیقا همو موقع دوتا فرشته اومدن واس بررسی نامه اعمال!
هیچی دیگه جنگ جهانی افتاد گردن مو هیتلرم بهشتی شد!
ها ها ها...
الآن نیم ساعته دارن به خاطر قتل عام تو فرانسه عذابم میدن!