رضا مارمولک

Free-iran
Free-iran
Jun 17, 2014, 6:33 AM |
1

من به عنوان نماینده تام الاختیار خداوند در این محله و تمام محله ها، به شما می‌گویم که بروید حالتان را بکنید ولی اسراف نکنید

(پرویز پرستویی- مارمولک)