قبل از افطار و بعد از افطار

Free-iran
Free-iran
Jun 30, 2014, 10:35 PM |
8

به نظر شما فواید روزه گرفتن بیشتره یا مضراتش؟