عدالت آسمانی یا عدالت زمینی؟

Free-iran
Free-iran
May 14, 2015, 11:58 PM |
1


گویند سه کودک نزد ملانصرالدین رفتند و از او خواستند که ده گردو را بین آنها به عدالت تقسیم کند

ملا نگاهی به گردوها انداخت و فرمود با کدام عدالت تقسیم خواهید کنم عدالت زمینی یا عدالت آسمانی؟

کودکان به ملا نگریستند و گفتند به عدالت آسمانی که بسی نیکوتر است

پس ملا .........
هشت گردو به کودک اول داد و دو تا به دومی و سومی را سه پس گردنی محکم بنواخت و با یک اردنگی او را براند

کودکان هر سه اعتراض کردند که این چه عدالتی است

و ملا فرمود خود خواستید که به عدالت آسمانی تقسیم کنم

خدا نیز نعمت هایش را بین بندگانش چنین تقسیم کرده است!!!!